Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του ΚΕ 82324

 Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23277/22-08-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορά τη διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/22-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αέρια Ρύπανση απο Πυρκαγιές και η Σχέση τους με την Κλιματική αλλαγή, παρελθόν, παρόν, μέλλον», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κωδικό έργου 82324.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr). Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.

 

Εκ του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ