Αλλαγή στα Ποσοστά Κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ / ΑΕΕΠ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4912/2022,

από την 1/11/2022 οι κρατήσεις 0,07% για ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% για ΑΕΠΠ (και τα αντίστοιχα χαρτόσημα) συγχωνεύονται σε 0,1% για ΕΑΔΗΣΥ (και το αντίστοιχο χαρτόσημο/ΟΓΑ Χαρτ.) για συμβάσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η παραπάνω αλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πληροφοριακό μας σύστημα και τα παραστατικά που καταχωρούνται υπόκεινται πλέον στα νέα ποσοστά κρατήσεων.

Ενδεικτικά ποσά κρατήσεων για Τ.Π.Υ. συνολικού ύψους 1.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ:

Καθαρό Ποσό Παραστατικού

ΦΠΑ

Συνολικό Ποσό Παραστατικού

Φόρος

ΕΑΔΗΣY

Χαρτ. ΕΑΔΗΣY

ΟΓΑ Χαρτ. ΕΑΔΗΣY

Σύνολο Κρατήσεων (συμπερ. Φόρου)

Πληρωτέο

1.000,00

0

1.000,00

200

1

0,03

0,01

201,04

798,96

ΕΑΔΗΣΥ = 0,1% * Καθαρό ποσό
Χαρτ. ΕΑΔΗΣΥ = 3% * ΕΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτ. ΕΑΔΗΣΥ = 20% * Χαρτ. ΕΑΔΗΣΥ

Ενδεικτικά ποσά κρατήσεων για Τ.Π.Υ. συνολικού ύψους 1.612,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ:

Καθαρό Ποσό Παραστατικού

ΦΠΑ

Συνολικό Ποσό Παραστατικού

Φόρος

ΕΑΔΗΣY

Χαρτ. ΕΑΔΗΣY

ΟΓΑ Χαρτ. ΕΑΔΗΣY

Σύνολο Κρατήσεων
(συμπερ. Φόρου)

Καθαρό Υπόλοιπο

1.300,00

312,00

1612,00

260,00

1,30

0,04

0,01

261,35

1.350,65

ΕΑΔΗΣΥ = 0,1% * Καθαρό ποσό
Χαρτ. ΕΑΔΗΣΥ = 3% * ΕΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτ. ΕΑΔΗΣΥ = 20% * Χαρτ. ΕΑΔΗΣΥ

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.