Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οργάνου μέτρησης εδάφους και λοιπού εξοπλισμού σε τρία (3) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κ.Ε. 82573

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην μεταλλευτική βιομηχανία»,  με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs 2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προ- κηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82573 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Καλογεράκη, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια οργάνου μέτρησης εδάφους και λοιπού εξοπλισμού,  σε τρία (3) τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

Η παρούσα διαδικασία προμήθειας περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα, ως αυτά εκτίθενται ανωτέρω και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να καταθέσει/αποστείλει προσφορά για ένα (1), ή περισσότερα ή και για τα τρία (3) τμήματα της πρόσκλησης.

Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV:

Τμήμα 1: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην μεταλλευτική βιομηχανία»,  με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs 2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προ- κηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-98 Λοιπά έξοδα (έξοδα μη εντασσόμενα σε άλλες κατηγορίες) / CPV 31000000-6.

Τμήμα 2 : Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην μεταλλευτική βιομηχανία»,  με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs 2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προ- κηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 14-05 Επιστημονικά όργανα / CPV 38000000-5.

Τμήμα 3: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην μεταλλευτική βιομηχανία»,  με κωδικό «Τ12ΕΡΑ5-00033» και MIS «5161502», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 3802/01-07-2021/ (ΑΔΑ: ΩΗΗΗ46ΜΤΛΡ-614) “ERANETs 2021A” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προ- κηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»/ Κωδικός Πρόσκλησης 037KE - Α/Α ΟΠΣ 4888» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-98 Λοιπά έξοδα (έξοδα μη εντασσόμενα σε άλλες κατηγορίες) / CPV 31000000-6.

Χρόνος παράδοσης:  Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ανάδοχο της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης.

Τόπος παράδοσης: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), Κτίριο Κ1, Πολυτεχνειούπολη, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100,  Χανιά.

Περιεχόμενο τεχνικής - οικονομικής προσφοράς: Η τεχνική-οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει χρόνο ισχύος, ποσό καθαρής αξίας (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσοστό ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσό προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως), ημερομηνία, υπογραφή νομίμου/ων εκπροσώπου/ων και σφραγίδα της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι η τεχνική-οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος «Παράρτημα Τεχνικής-Οικονομικής προσφοράς» της παρούσας.

Τρόπος υποβολής προσφορών:

   Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: nicolas.kalogerakis<στο>enveng.tuc.gr, apantidou<στο>tuc.gr και elkesupplies<στο>tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.