Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός αισθητήρα θερμικής κάμερας Κ.Ε ΕΛΚΕ 81800.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων» με ακρωνύμιο "ΑΝΑΣΑ" και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-03110, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81800, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα ενός αισθητήρα θερμικής κάμερας. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Ποσό χιλίων εκατό πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.159,40 €).

Τρόπος υποβολής προσφορών:

   Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: michalis<στο>display.tuc.gr και mzervakis<στο>tuc.gr και elkesupplies<στο>tuc.gr και dina<στο>display.tuc.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Σε περίπτωση έντυπης αποστολής, η τεχνική και οικονομική προσφορά υπογράφονται ιδιόχειρα (πρωτότυπα) από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, η οικονομική προσφορά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου, με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του δημοσίου, εφόσον η διακίνηση των εγγράφων είναι ηλεκτρονική, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4727/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το αρμόδιο τμήμα μέχρι και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως απορρίπτονται.