Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χορήγησης 12 υποτροφιών επίδοσης σε φοιτητές που φοίτησαν στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακ. έτος 2021-2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης» του Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ανακοινώνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοίτησαν στο 1ο έτος σπουδών και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των διδακτέων μαθημάτων των δύο εξαμήνων (Α’ και Β’ εξάμηνο σπουδών) του ως άνω έτους, λαμβάνοντας υπόψη και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021-2022 και οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος διαβίωσης στην πόλη των Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω της πρόσκλησης αυτής επιθυμεί να υποστηρίξει τους ως άνω φοιτητές ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης προβλέπεται η εφάπαξ χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοίτησαν στο 1ο έτος σπουδών και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των διδακτέων μαθημάτων των δύο εξαμήνων, εκάστη ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για τον σκοπό της διασφάλισης ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Η επιλογή των υποψηφίων ανάμεσα στους ως άνω φοιτητές θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ακαδημαϊκής επίδοσης αλλά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες θα κατανεμηθούν στις επιμέρους Σχολές του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των εισακτέων.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Δεν έχουν λάβει για το χρονικό διάστημα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 άλλη υποτροφία επίδοσης σπουδών, δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.
2. Δεν είναι πτυχιούχοι Ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής.
3. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2022.
4. Ανήκουν σε κατηγορίες ΕΚΟ/ΑμεΑ, όπως αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία και περιορίζονται στα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω:
«πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής όπως στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση. Πρόκειται για άστεγους, άνεργους, άτομα με αναπηρία, πάσχοντες από σοβαρές ψυχικές και σωματικές ασθένειες και αναπηρίες, αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οροθετικούς, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα trafficking, πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και πληγέντες από θεομηνίες και ακραία φυσικά φαινόμενα».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:
Πρόταση του/της ………..……………….
Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11909/03-05-2023 πρόσκλησης στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Υπ’ όψη Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων.