ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού οργάνου (Αυτόματος αναλυτής φυσιορόφησης πολλαπλών θέσεων προετοιμασίας και ανάλυσης) Κ.Ε. 82816

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια δημοσίευσης του με αρ.πρωτ.  ΈΛΚΕ 29375/09-10-2023 διαγωνισμού κάτω των ορίων – ΣΑ 239126, παρατηρήθηκε η εκ παραδρομής λανθασμένη αναγραφή της ημερομηνίας του χρόνου ισχύος των εγγυήσεων, την 28η/05/2023. Πιο συγκεκριμένα,  στην παράγραφο 2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής.  ορίζεται ως  «Η εγγύηση συμμετοχής απαιτείται να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον έως την 28η/05/2023».  Κατόπιν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η ορθή ημερομηνία, η οποία αφορά στον χρόνο ισχύος των εγγυήσεων είναι η 28η/05/2024.