ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020. Η 1η Αναθεώρηση του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 είχε ως σκοπό να συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που διατέθηκαν στη χώρα, σε συνέχεια της επανεξέτασης των συνολικών κονδυλίων των κρατών μελών (COM (2016) 311) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» για την περίοδο 2017-2020. Η Αναθεώρηση εγκρίθηκε στις 6/12/2017 με την υπ' αριθμ.  C (2017) 8472 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK με 3.165,87 εκ. € ενώ το ΕΚΤ με 675,5 εκ. €. Τα δύο αυτά ταμεία θέτουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό του Προγράμματος.

Το ΕΠΑνΕΚ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των περιφερειών της χώρας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί συνολικά, περιλαμβάνοντας δράσεις οι οποίες άπτονται στις προτεραιότητες και τις ιδιαιτερότητες όλων των περιφερειών, ενώ και οι χρηματικοί πόροι που κατευθύνονται σε κάθε μία από αυτές, είναι συνάρτηση της πληθυσμιακής τους πυκνότητας και του βαθμού ανάπτυξης τους (με βάση τη κατηγοριοποίηση που έχει γίνει σε κοινοτικό επίπεδο). 

Αναλυτικά το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Αναλυτικά τα απαραίτητα Λογότυπα και Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των Υποχρεώσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020