Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας – ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας {ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη χώρα. Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.

Για την εκπλήρωση των στόχων του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. :

 • Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών
 • Χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικούς υπεύθυνους Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ
 • Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού
 • Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αναλυτικά το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Ο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στις εξής δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

 • Παρατίθεται ο "Οδηγός Εφαρμογής 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες" εδώ 
 • Παρατίθεται η "2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 201502/Ι2/25-11-2016 Απόφασης Έγκρισης Οδηγού Εφαρμογής 1ης Προκήρυξης ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες" εδώ 

2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Παρατίθεται εδώ 

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

 • Παρατίθεται αναλυτικά η Προκήρυξη εδώ 
 • Παρατίθεται η "Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας" εδώ 
 • Παρατίθεται η "2η Τροποποίηση της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας" εδώ

Αναλυτικά τα Αποτελέσματα:

 • Συμπληρωματική Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της α΄ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της "1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας" (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή "Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες", παρατίθεται εδώ
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α' φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της "1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας" (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή "Κοινωνικές Επιστήμες", παρατίθεται  εδώ
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της "1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας" (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή "Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες", παρατίθεται εδώ