Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020

Η συμβολή του Ε.Π. - με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης -  αφορά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Οι Στόχοι του Ε.Π.Δ.Β.Μ. είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας
  • Αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος
  • Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Αναλυτικά το Ε.Π.ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ  

Αναλυτικά το Θεσμικό Πλαίσιο του Ε.Π.Δ.Β.Μ. 2014-2020 

Αναλυτικά η Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

Αναλυτικά ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναλυτικά η Τήρηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας - Υποχρεώσεις Δικαιούχων