Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και

Αλιείας (ΕΤΘΑ), θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωμένης

Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ).

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας

στοχεύουν:

• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας,
   της υδατοκαλλιέργειας και της µεταποίησης των προϊόντων τους

• στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Αναλυτικά το ΕΠΑλΘ 2014-2020 

Ο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι συνδικαιούχος της Πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010858, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση Ένταξης εδώ   

Αναλυτικά τα Εγχειρίδια και οι Οδηγίες διαχείρισης πράξεων 

Αναλυτικά το Υλικό Δημοσιότητας του ΕΠΑλΘ