ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» παρατιθεται εδώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και σύμφωνα με την Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Κονδυλίων του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί δικαιούχο για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων.

Αναλυτικά η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 2076

Αναλυτικά η Έβδομη (7η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 2076

Αναλυτικά η Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 

Αναλυτικά η Ενημέρωση για τον Β' Κύκλο Δράσης εδώ.

Αναλυτικά οι "Αναθεωρημένες Προτεραιότητες" εδώ.

Για την ορθή Δημοσιότητα των παραπάνω έργων, παρατίθενται:

Ο «Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης» της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ  

Οι «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις» της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ