Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο Ε) του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38) και σύμφωνα και με την απόφαση της 452/31-5-2018 συνεδρίασής της, ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.), η οποία θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη.

Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης θα είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η εν λόγω Επιτροπή θα ελέγχει, αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Θα ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) πρέπει να είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική. Τρία (3) από τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης και δύο (2) από τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης θα είναι τριετής και δύναται, κατά την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων των Σχολών του Ιδρύματος.


Ακολουθούν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και οι Ανακοινώσεις σχετικά με την Ε.Η.Δ.Ε.:


Ακολουθεί η Απόφαση Συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης:

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας(Ε.Η.Δ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/2-3-2018)

- Τον Κανονισμό Εφαρμογής Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

- Τον  Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης