Διεκπεραίωση Δαπανών

 Διεκπεραίωση δαπανών (Οδηγός Χρηματοδότησης, Κεφάλαιο 9)

 Σημαντική ανακοίνωση για το χρόνο υποβολής των παραστατικών δαπανών 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1.      Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών Υποβολή του σχετικού εντύπου πλήρως συμπληρωμένου από τον Υπεύθυνο του έργου

2.      Ημερολόγιο απασχόλησης (time sheets) όπου απαιτείται. Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο και υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον δικαιούχο και τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εξουσιοδοτημένο μέλος της, όπου αναγράφεται εκτός από το ερευνητικό πρόγραμμα και μια σύντομη αναφορά του έργου που έχει εκτελεστεί και για το οποίο ζητείται η καταβολή της αμοιβής

3.      Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών/Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης/Μισθοδοτική κατάσταση. Ανάλογα με την περίπτωση ισχύουν τ’ ακόλουθα:

 

a.    ΑΠΟΔΕΙΞΗ Παροχής Υπηρεσιών (AΠΥ)

Στην αιτιολογία του ΑΠΥ αναγράφεται πέρα των άλλων και το πρόγραμμα. Στη περίπτωση που το πρόγραμμα είναι Κοινοτικό στο ΑΠΥ αναφέρεται η εξής αιτιολογία «απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αριθμ.1040588/1700/528/0014 υπουργικής απόφασης».

Σε περίπτωση εξόφλησης ΑΠΥ συνολικού ποσού άνω των 1.500 ευρώ απαιτείται φορολογική ενημερότητα, ενώ στη περίπτωση εξόφλησης ΑΠΥ ποσού άνω των 3.000 ευρώ απαιτείται και ασφαλιστική ενημερότητα

b.      ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον δικαιούχο, πλήρως συμπληρωμένα με τα στοιχεία του

c.       Μισθοδοτική κατάσταση. Εκδίδεται από το Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης της Γραμματείας του ΕΛΚΕ.

  

4.      Δήλωση του Ν. 1256/82 όπου απαιτείται

 

Σημείωση: Μετά από έλεγχο, η Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών επιφυλάσσεται να επιστρέψει στον Υπεύθυνο του Έργου, δικαιολογητικά δαπανών, τα οποία έχουν προβλήματα νομιμότητας, επιλεξιμότητας και κανονικότητας.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1. Εντολή Επιστημονικού Υπευθύνου: Υποβολή του σχετικού εντύπου πλήρως συμπληρωμένου από τον Υπεύθυνο του έργου>

2. Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών / Δελτίο Αποστολής στην επωνυμία: "Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης" Kτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη Τ.Κ. 73 100 - Χανιά Κρήτης ΑΦΜ: 090087411 Δ.Ο.Υ: Α-B ΧΑΝΙΩΝ-KΙΣΣΑΜΟΥ.


Απαιτείται γνωστοποίηση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι ήδη εξοφλημένο απαιτείται Εξοφλητική Απόδειξη στο όνομα του δικαιούχου στον οποίο θα γίνει η εξόφληση ή αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας ώστε να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της εξόφλησης των παραστατικών, ή σαφή ένδειξη εξόφλησης (σφραγίδα και υπογραφή προμηθευτή στο παραστατικό).

 

3. Πρακτικό παραλαβής για όλα τα είδη προμήθειας (εξοπλισμό, αναλώσιμα, λοιπές δαπάνες) πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από 3 εργαζόμενους που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

4. Φορολογική ενημερότητα εφόσον η αξία της προμήθειας είναι πάνω από 1500 € (με ευθύνη της Γραμματείας του ΕΛΚΕ)

5. Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον η αξία της προμήθειας είναι πάνω από 3.000 € (με ευθύνη της Γραμματείας του ΕΛΚΕ)

 

Σημείωση: Μετά από έλεγχο, η Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών επιφυλάσσεται να επιστρέψει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, δικαιολογητικά δαπανών, τα οποία έχουν προβλήματα νομιμότητας, επιλεξιμότητας και κανονικότητας.

 

Φωτοαντίγραφα παραστατικών στοιχείων, έστω και θεωρημένα για το γνήσιο, δεν γίνονται αποδεκτά. εκτός κι αν υπάρξει απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν αίτησης του Υπεύθυνου του Έργου.

 

Επίσης :

 • Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ΤΠ-ΔΑ και τα ΤΠΥ βαρύνονται από τον φόρο τιμολογίων 4% και 8% αντίστοιχα όταν η καθαρή αξία υπερβαίνει τα 150,00 €

 • Σε περίπτωση που τα παραστατικά είναι εξοφλημένα από του ίδιους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ποσό που θα εκκαθαριστεί από τον ΕΛΚΕ θα είναι μειωμένο κατά 4 ή 8 % επί της καθαρής αξίας των παραστατικών. Το 4% και 8% (φόρος Τιμολογίων) αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ με ευθύνη του ΕΛΚΕ.

 

Όταν οι προμήθειες γίνονται από το εξωτερικό απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 

 1. Εντολή Υπευθύνου του έργου για προμήθεια από το εξωτερικό: Υποβολή του σχετικού εντύπου πλήρως συμπληρωμένου από τον Υπεύθυνο του έργου.>

 2. Τιμολόγιο (INVOICE του Οίκου του εξωτερικού) το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί στην επωνυμία:

 

"RESEARCH COMMITTEE-TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE "

(ονοματεπώνυμο Ε.Υ.) – VAT NUMBER EL 090087411,

Address: Βuilding  Ε4 Technical University of Crete Campus

Chania 73100 GREECE

 

Στο παραστατικό απαιτείται η αναγραφή των κάτωθι στοιχείων του προμηθευτή

Επωνυμία /διεύθυνση/ VAT /,

Αναλυτικά Στοιχεία Τράπεζας στην οποία θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά με τραπεζικό έμβασμα : Όνομα, διεύθυνση, ΙΒΑΝ, Swift code

ή

 

όταν προσκομίζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου Προτιμολόγιο (proforma invoice) ή Φόρμα Παραγγελίας (order form) του Οίκου του εξωτερικού απαιτείται συγχρόνως αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) από τον Υπεύθυνο του έργου. Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει το INVOICE στον ΕΛΚΕ μέχρι την 10η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του καθώς και την εντολή απόδοσης της προκαταβολής. Στο Προτιμολόγιο ή στη Φόρμα Παραγγελίας (Order Form) θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ισχύουν για το Τιμολόγιο και περιγράφηκαν παραπάνω.

 

Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι ήδη εξοφλημένο απαιτείται Εξοφλητική Απόδειξη στο όνομα του δικαιούχου στον οποίο θα γίνει η εξόφληση ή αντίγραφο της κίνησης της πιστωτικής κάρτας ώστε να αποδεικνύεται η εξόφληση του παραστατικού.

 

3. Πρακτικό παραλαβής για όλα τα είδη προμήθειας (εξοπλισμό, αναλώσιμα, λοιπές δαπάνες) πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από 3 εργαζομένους του Πολυτεχνείου Κρήτης με μόνιμη σχέση εργασίας.

 

Περαιτέρω διευκρινίσεις:

 

 • Οι προμήθειες αγαθών από το εξωτερικό διακρίνονται σε εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) και σε εισαγωγές από τρίτες χώρες

 • Στις περιπτώσεις προμήθειας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να γίνει εκτελωνισμός. Για το λόγο αυτό ο Υπεύθυνος του Έργου θα πρέπει εγκαίρως να ενημερώσει την υπηρεσία του ΕΛΚΕ ότι έχει προβεί σε παραγγελία αγαθών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες εκτελωνισμού

 • Στις περιπτώσεις προμήθειας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι αφίξεις γίνονται είτε με αποστολή μικρού δέματος μέσω Ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) ή μέσω Εταιρείας Ταχυμεταφορών, ο Υπεύθυνος του Έργου στην περίπτωση που ο ίδιος είναι παραλήπτης υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον εκτελωνισμό του μικρού δέματος. Συγκεκριμένα υποχρεούται να το επιστρέψει στο ταχυδρομείο και να επισημάνει ότι αφορά εισαγωγή για να προχωρήσει η διαδικασία του εκτελωνισμού προσκομίζοντας και το αντίστοιχο INVOICE. Μετά τον εκτελωνισμό του δέματος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα έγγραφα εκτελωνισμού καθώς και το INVOICE εντός του μήνα έκδοσής του ή μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα, στο Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης της Γραμματείας του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας το έργο θα επιβαρυνθεί, με ευθύνη του Υπεύθυνου του Έργου, με όποιες προσαυξήσεις τυχόν προκύψουν.

 

Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ*

 

Μετακινήσεις στο εσωτερικό δικαιολογούνται για τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και κάθε άλλον συνεργάτη που μετακινείται για τις ανάγκες του προγράμματος.

 • Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται το μέγιστο ποσόν ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα διανυκτέρευσης με απόδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 4Β του Άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/96. Για το έτος 2008, τα ποσόν αυτο έχει καθορισθεί σε 60€ και 120€, αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, η ημερησία αποζημίωση ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60€ για τα μέλη ΔΕΠ και σε 40€ για τους επιστημονικούς συνεργάτες.

 

Σημείωση: (1) Τα έξοδα διανυκτέρευσης με απόδειξη μπορεί να υπερβούν τα 120€ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Υπεύθυνου του Έργου. προς την Επιτροπή Ερευνών και σχετική έγκριση.

(2) Τα προαναφερθέντα ποσά ισχύουν επίσης και για τις μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής Ερευνών και των Υπαλλήλων της Γραμματείας της, οι οποίοι θα μετακινηθούν μετά από εξουσιοδότηση της Επιτροπής για συγκεκριμένη υπηρεσία.

 

 • Καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση εφόσον η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο ή μηχανή. Η δαπάνη ανέρχεται σε 0,20€ /χλμ. και σε 0,09€ /χλμ., αντιστοίχως. Εφόσον κατά την διαδρομή προκύψουν άλλες επιβαρύνσεις (π.χ πληρωμή διοδίων ή τέλη στάθμευσης, κλπ) η δαπάνη καλύπτεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων πρωτότυπων δικαιολογητικών δαπανών, τα οποία αποτελούν δικαιολογητικό απόδειξης πραγματοποίησης του ταξιδιού.

 • Δύναται να καταβληθεί η δαπάνη μεταφοράς ΙΧ αυτοκινήτου με πλοίο εφόσον η μετακίνηση γίνει εκτός Κρήτης για τις ανάγκες έργου με αιτιολόγηση του Υπεύθυνου Έργου

 • Ημερήσια αποζημίωση δικαιολογείται για μετακίνηση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και υπολογίζεται για κάθε μέρα απουσίας που απαιτείται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής.

 • Δικαιολογείται η δαπάνη για ταξί ή και ενοικίαση αυτοκινήτου κατόπιν αιτιολόγησης εκ μέρους του Υπευθύνου του Έργου. Στην περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτου δεν καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση αλλά δύναται να εξοφλούνται τιμολόγια πώλησης καυσίμων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του μετακινούμενου.

 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το έργο) και είναι τα ακόλουθα :

 

1.      Ημερολόγιο κίνησης υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο του Έργου και τον δικαιούχο. Σε περίπτωση καταβολής χιλιομετρικής αποζημίωσης ο δικαιούχος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

2.      Εισιτήρια μετακίνησης (μετάβασης και επιστροφής) - σχετικές αποδείξεις πληρωμής (πρωτότυπα παραστατικά) καθώς και τα αποκόμματα των καρτών επιβίβασης (boarding passes) και η απόδειξη πώλησης εισιτηρίων τόσο για τα αεροπορικά όσο και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

3.      Αποδείξεις ξενοδοχείων. Καλύπτεται η δαπάνη διαμονής σε μονόκλινο δωμάτιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η κάλυψη της διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο το αίτημα θα πρέπει να αιτιολογείται. Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος επιθυμεί να διαμείνει σε δίκλινο δωμάτιο θα πρέπει να προσκομίσει στον ΕΛΚΕ σχετικό έγγραφο από το ξενοδοχείο που να τεκμαίρεται η τιμή του χρέωση του μονόκλινου.

4.      Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό, τραμ , λεωφορεία, κ.λ.π)

5.      Αποδεικτικά συμμετοχής σε συνέδρια / σεμινάρια, εφόσον η μετακίνηση γίνεται για τον λόγο αυτό και είναι επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα.

 

Στο ημερολόγιο κίνησης είναι αναγκαίο να σημειώνεται με συγκεκριμμένη αιτιολόγηση ο σκοπός της μετακίνησης. Στην περίπτωση που η μετακίνηση δεν συνδέεται άμεσα με συγκεκριμμένο έργο που εκτελείται, ο μετακινούμενος υποχρεούται να επισυνάπτει αποδεικτικό έγγραφο σχετικό με την αιτιολογία της μετακίνησης (π.χ γράμμα/email/fax πρόσκλησης, πρόγραμμα συνάντησης κλπ). Στα έργα, που χρηματοδοτούνται από εξωτερικούς φορείς ισχύουν τα προαναφερθέντα εκτός και αν στη σύμβαση ο χρηματοδότης προβλέπει κάτι διαφορετικό.

 

 

Δ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ*

 

Μετακινήσεις στο εξωτερικό δικαιολογούνται για τον Υπεύθυνο του Έργου και για κάθε άλλον συνεργάτη που μετακινείται για τις ανάγκες του προγράμματος όπως επίσης και για επιστημονικούς συνεργάτες που η κύρια θέση τους είναι σε Ίδρυμα της αλλοδαπής (μετακίνηση από το εξωτερικό προς την Ελλάδα) και εφόσον προβλέπεται από τον χρηματοδότη.

 

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται για κάθε έτος το μέγιστο ποσόν ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα διανυκτέρευσης με απόδειξη σύμφωνα με την παράγραφο 4Β του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/96. Για το έτος 2008 τα ισχύοντα έχουν ως ακολούθως:

 • Για κάθε ημέρα παραμονής στο εξωτερικό ανεξαρτήτως χώρας στα μέλη ΔΕΠ και στους επιστημονικούς συνεργάτες των έργων καταβάλλονται κατ’ ανώτατο όριο 100€ συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου καθώς και τα έξοδα διανυκτέρευσης, εφόσον υπάρχει απόδειξη ξενοδοχείου. Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τις μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής Ερευνών και των Υπαλλήλων της Γραμματείας της, οι οποίοι θα μετακινηθούν μετά από εξουσιοδότηση της Επιτροπής για συγκεκριμένη υπηρεσία. Στους μεταπτυχιακούς & προπτυχιακούς φοιτητές καταβάλλεται ως ημερήσια αποζημίωση κατ’ ανώτατο όριο 60€.

 

6.      Για τη δαπάνη του ξενοδοχείου στο εξωτερικό προσκομίζεται το παραστατικό του ξενοδοχείου (invoice) και τα έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο καταβάλλονται με ανώτατο όριο 235€ ημερησίως. Καλύπτεται η δαπάνη διαμονής σε μονόκλινο δωμάτιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η κάλυψη της διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο το αίτημα θα πρέπει να αιτιολογείται. Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος επιθυμεί να διαμείνει σε δίκλινο δωμάτιο θα πρέπει να προσκομίσει στον ΕΛΚΕ σχετικό έγγραφο από το ξενοδοχείο που να τεκμαίρεται η τιμή του χρέωση του μονόκλινου.

 

·         Εφ’ όσον η μετακίνηση πραγματοποιηθεί με ίδιον μέσον, η αποζημίωση που θα λάβει ο μετακινούμενος δεν μπορεί να υπερβεί την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσεως.

 

 • Δικαιολογείται η δαπάνη για ταξί ή και ενοικίαση αυτοκινήτου κατόπιν αιτιολόγησης εκ μέρους του Υπευθύνου του Έργου. Στην περίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτου δεν καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση αλλά δύναται να εξοφλούνται τιμολόγια πώλησης καυσίμων που έχουν εκδοθεί στο όνομα του μετακινούμενου.

 

·         Στα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από άλλους φορείς εκτός της Επιτροπής Ερευνών ισχύουν τα προαναφερθέντα εκτός και αν στη σύμβαση ο χρηματοδότης προβλέπει κάτι διαφορετικό.

 

Σημειώσεις: (1) Τα έξοδα διανυκτέρευσης με απόδειξη μπορεί να υπερβούν τα 235€ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου προς την Επιτροπή Ερευνών και σχετική έγκριση.

(2) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα ίδια με αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στις μετακινήσεις εσωτερικού.

 

Παρατηρήσεις για τις μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού:

 

·         Σε περίπτωση που οι μετακινήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού πραγματοποιούνται με προκαταβολή, τότε για την απόδοση της υποβάλλονται στη Γραμματεία τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

·         Είναι απολύτως απαραίτητο να καταγράφεται στο ημερολόγιο κίνησης ο συγκεκριμένος σκοπός της μετακίνησης. Η γενικότητα "για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος" δεν είναι αποδεκτή.

·         Στα μέλη ΔΕΠ και τους λοιπούς διδάσκοντες του Πολυτεχνείου Κρήτης ορίζεται ως ανώτατο επιτρεπτό όριο καταβολής ημερησίας αποζημίωσης για μετακινήσεις εκτός έδρας τον μήνα ο αριθμός των επτά (7) ημερών ανά άτομο και για το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχει, εκτός και αν το ερευνητικό πρόγραμμα ορίζει διαφορετικά. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτός έδρας απουσία είναι για σαφώς τεκμηριωμένους λόγους μεγαλύτερη από το καθορισμένο όριο, η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης απαιτεί έγκριση κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου από την Επιτροπή Ερευνών

·         Η εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης που υποβάλλονται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία της πρώτης μέρας (ημέρα αναχώρησης) της μετακίνησης.

·         Όταν η μετακίνηση αφορά σε μόνιμους υπαλλήλους (π.χ ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ) απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας απουσίας τους από το αρμόδιο όργανο στο οποίο υπάγονται.

·         Ημερήσια Αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας με απαλλαγή από την φορολογία εισοδήματος δικαιούνται μόνο οι έχοντες εξαρτημένη σχέση εργασίας με Πανεπιστήμια ή Δημόσιους Φορείς γενικότερα (Μέλη ΔΕΠ, Δημόσιοι Υπάλληλοι, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ ,Υπάλληλοι ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, κλπ). Για όλους τους υπόλοιπους ανεξαρτήτως αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές, συνταξιούχοι κλπ η ημερήσια αποζημίωση που θα λαμβάνουν για την κάλυψη των εξόδων κίνησης θεωρείται εισόδημα. Για το λόγο αυτό φορολογείται (υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 20%) και για την πληρωμή της εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης.Σε περίπτωση που δεν αιτηθεί η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης από τους εξωτερικούς συνεργάτες που μετακινήθηκαν, τότε επιτρέπεται να τους καταβληθούν τα ποσά, βάσει αποδείξεων, που δαπάνησαν για τις ανάγκες της μετακίνησης και μέχρι του ορίου της ημερήσιας αποζημίωσης που δικαιούνται.

*Επιπλέον των παραπάνω παρακαλώ δείτε τις ειδικές οδηγίες για τις Μετακινήσεις στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ

 

 

 

Ε. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται:

 

 • Δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, λόγω της ιδιομορφίας τους π.χ. δημοσιεύσεις προκηρύξεων σε εφημερίδες, μισθώσεις, δαπάνες φιλοξενίας, (π,χ παράθεση γεύματος ή μπουφέ τα παραστατικά των οποίων θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τη λίστα συνδαιτυμόνων) κ.λ.π.

 • Δαπάνες που προκύπτουν στην πορεία του προγράμματος και δεν έχουν εκ των προτέρων προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού.

 • Αναλώσιμα για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, όπως είναι η γραφική ύλη, αναλώσιμα υπολογιστών και εκτυπωτών, χημικά διαλύματα, και ό,τι άλλο δεν εμπίπτει σε πάγιο εξοπλισμό. Επίσης, στα αναλώσιμα εντάσσονται τα βιβλία και οι συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη διεξαγωγή του προγράμματος.

 

Ζ. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

 

Η Επιτροπή Ερευνών δεν εγκρίνει υπεργολαβίες προς ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν με οικονομικά συμφέροντα ο επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλη της ερευνητικής ομάδας ή σύζυγοι ή συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι τετάρτου βαθμού ή πρόσωπα έχοντα πνευματική συγγένεια.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα