Προμήθειες και εκτελέσεις εργασιών

Προμήθειες και εκτελέσεις εργασιών (Οδηγός Χρηματοδότησης, Κεφάλαιο 8)

Για την προμήθεια αγαθών (αναλωσίμων ή μη υλικών οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων, κλπ) και την εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους, ο Υπεύθυνος του έργου υποβάλλει προς την Επιτροπή
Ερευνών αίτημα διεξαγωγής διαγωνισμού, το οποίο συνοδεύεται από Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών όπου απαιτείται. Για την υλοποίηση των προμηθειών ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Προμήθειες  με απ’ ευθείας ανάθεση(νέα διαδικασία)

Κατόπιν της ένταξης του ΕΛΚΕ στις διατάξεις του νόμου 4013/2011, και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"  η Επιτροπή Ερευνών στην υπ’ αριθμ. 400/27.7.2016 συνεδρίασή της ενέκρινε την νέα διαδικασία Προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων αξίας από 1.000€ & άνω πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των 20.000 € +ΦΠΑ

 
Παρακαλώ ενημερωθείτε για την  διαδικασία  προμηθείων με απ' ευθείας ανάθεση

  • Προμήθειες  με απ’ ευθείας ανάθεση(νέα όρια)

Σε περίπτωση που η αξία της προμήθειας αγαθών ή της εκτέλεσης εργασιών είναι ύψους πάνω από 20.000€ +ΦΠΑ  η κάθε μια η Επιτροπή Ερευνών διεξάγει διαγωνισμό σύμφωνα με τα παρακάτω όρια:

 

 - Προμήθεια κάτω των ορίων, με συνοπτικό διαγωνισμό, για ποσά από 20.000,01€ έως και 60.000€ (χωρίς ΦΠΑ)

 - Προμήθεια κάτω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, για ποσά από 60.000,01€ έως και 135.000€ (χωρίς ΦΠΑ)

 - Προμήθεια άνω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, για ποσά άνω των 135.000€ (χωρίς ΦΠΑ)

Για την διενέργεια των διαγωνισμών, η Επιτροπή Ερευνών ορίζει Επιτροπή Διαγωνισμού (κατόπιν κλήρωσης), η οποία αποτελείται από τρία μέλη για τους πρόχειρους διαγωνισμούς και πέντε μέλη για τους τακτικούς και τους διεθνείς διαγωνισμούς. Επιπλέον ορίζεται και πενταμελής Επιτροπή Ενστάσεων για τους τακτικούς και τους διεθνείς διαγωνισμούς Οι Επιτροπές αυτές απαρτίζονται από προσωπικό που έχει μόνιμη σχέση εργασίας με το Ίδρυμα (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμοι, αορίστου κλπ) εξαιρουμένου του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο Προμηθειών και Προσλήψεων Προσωπικού. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών για τελική έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα