Συμβάσεις

 

Συμβάσεις (Οδηγός Χρηματοδότησης, Κεφάλαιο 6)

 

Μετά την έγκριση διαχείρισης του προγράμματος από την Επιτροπή Ερευνών, ο Υπεύθυνος του έργου εισηγείται την ανάληψη υποχρεώσεων προς τρίτους, για τις οποίες όμως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο ΕΛΚΕ δεν αναλαμβάνει την σύναψη συμβάσεων ή την πραγματοποίηση πληρωμών αν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον χρηματοδότη του έργου. Ο Υπεύθυνος του έργου οφείλει να καταθέτει εγκαίρως την έντυπη εισήγηση και τη σύμβαση για την απασχόληση του προσωπικού, δεκαπέντε ημέρες προ της έναρξης απασχόλησης του προσωπικού, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβολή κυρώσεων και προστίμων από το ΙΚΑ ή από τα λοιπά ταμεία. Το ποσόν, το οποίο αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές βαρύνει το έργο. Οι συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και των μελών της ομάδας έργου είναι κατά κανόνα συμβάσεις έργου.

 

Ανάλογα με το καθεστώς σύμβασης ή ασφάλισης προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 

1.      Σύμβαση Ανάθεσης Έργου με Αυτασφάλιση (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο απασχολούμενος στο έργο θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας, αμείβεται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και ασφαλίζεται στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ως κύριο φορέα ασφάλισης. Εφόσον πρόκειται για επιστημονικό, ερευνητικό ή εξειδικευμένο προσωπικό απαραίτητο για την διεξαγωγή της έρευνας απαιτείται εισήγηση του υπευθύνου του έργου και έγκριση της επιτροπής που έχει ορίσει η Σύγκλητος σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν.2640/1998. Οι εισφορές που προκύπτουν από την αμοιβή του αποδίδονται από τον ίδιο τον δικαιούχο, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ σχετική βεβαίωση από όπου να προκύπτει το ταμείο ασφάλισής του, καθώς και βεβαίωση έναρξης εργασιών της ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Ό Φ.Π.Α, καταβάλλεται από τον ΕΛΚΕ στον ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος στη συνέχεια τον αποδίδει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1642/86, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, όπου η δραστηριότητα απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. (Δείτε την Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 1040588/1700/528/0014/23-4-97, βάσει της οποίας οι αναθέσεις έργου και οι αγορές εξοπλισμού των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων απαλλάσσονται του ΦΠΑ). Το ποσόν του Φ.Π.Α. βαρύνει το πρόγραμμα.

 

2.      Σύμβαση Ανάθεσης Έργου με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή οι συνάπτοντες σύμβαση ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ, είναι μη επιτηδευματίες, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ και τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους από παροχές υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 2008 τα 5.000€ ετησίως. Όταν Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το όριο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 10.000€ ετησίως σύμφωνα με τα ισχύοντα το 2008. Στην περίπτωση της σύμβασης αυτής δεν απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος ούτε ασφάλισης. Η καταβολή της αμοιβής πρέπει να πραγματοποιείται εντός του έτους που παρήχθη το έργο από τους μη επιτηδευματίες.

 

3.      Σύμβαση Εργασίας.Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος του έργου ζητήσει να προσλάβει εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας διαρκείας το πολύ έως το πέρας του έργου, τότε θα πρέπει να ζητήσει να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (ΑΣΕΠ), εφ’ όσον η πρόσληψη αφορά σε διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό, οι δε κρατήσεις και εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα.

 

4.      Συμβάσεις σε Μέλη ΔΕΠ.Η απασχόληση των μελών ΔΕΠ στα εκτελούμενα έργα γίνεται με σύμβαση έργου και η εκκαθάριση της δαπάνης γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

5.   Συμβάσεις σε Υπαλλήλους του Πολυτεχνείου Κρήτης.Η απασχόληση του μονίμου προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης στα εκτελούμενα έργα γίνεται με σύμβαση έργου, ως συμμετοχή σε ομάδα εργασίας ή με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, κατόπιν προτάσεως του Υπευθύνου του έργου και έγκρισης του συλλογικού οργάνου (της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος, εφ’ όσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά σε Τμήμα, ή του Πρυτανικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ο υπάλληλος ανήκει στις διοικητικές υπηρεσίες). Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

6.  Συμβάσεις σε Συμβασιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Η απασχόληση των συμβασιούχων υπαλλήλων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα προγράμματα γίνεται με σύμβαση έργου ως συμμετοχή σε ομάδα εργασίας ή με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, κατόπιν προτάσεως του Υπευθύνου του έργου και έγκρισης της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν ότι τους επιτρέπει να απασχοληθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πέραν του ωραρίου απασχόλησής τους από την κύρια θέση τους και ότι δεν παρακωλύεται η εργασία τους. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται μετά την γνωστοποίηση στην Γραμματεία επικυρωμένου αντίγραφου της μισθοδοτικής κατάστασης της κύριας θέσης τους.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα