Διαδικασία Ένταξης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Ερευνητικών Προγραμμάτων

Διαδικασία Ένταξης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Οδηγός Χρηματοδότησης, Κεφάλαιο 5)

 

Α.  Στόχοι της Διαδικασίας Ένταξης:

Η διαδικασία ένταξης ενός ερευνητικού έργου έχει τους εξής στόχους:

α)    Να διαπιστώνεται ότι το ερευνητικό έργο είναι συμβατό με την ακαδημαϊκή και επιστημονική δεοντολογία

β)    Να καθορίζεται ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τους όρους του χρηματοδότη και τους κανόνες του παρόντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

γ)    Να διασφαλίζεται ότι ο Υπεύθυνος του έργου και οι ερευνητές - μέλη ΔΕΠ δύνανται να παραχωρούν ικανό χρόνο σε αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξέλιξή του, χωρίς ταυτόχρονα να παρακωλύεται η προσφορά εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου ή να περιορίζεται ο χρόνος τον οποίο έχουν ήδη αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσουν σε ανειλημμένα ερευνητικά έργα, στα οποία το Ίδρυμα έχει αναλάβει την υποχρέωση αναλογικής συνεισφοράς.

δ)    Να ελέγχεται, όπου αυτό απαιτείται, ότι προβλέπεται να γίνεται η χρέωση του κόστους χρήσεως των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου αυτό επιβάλλεται.

 

Β. Διαδικασία ένταξης και διαχείρισης έργου:

 

1. Για την έγκριση εκτέλεσης προγράμματος μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. απαιτείται η υποβολή στην Επιτροπή Ερευνών των ακόλουθων δικαιολογητικών από τον Υπεύθυνο του έργου:

 

(α) Πρόταση-εισήγηση του Υπευθύνου του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει διαβεβαίωση ότι δεν θα παρακωλύεται το εκπαιδευτικό έργο του Ιδρύματος από τις δραστηριότητες του προς έγκριση έργου, καθώς και οι εκπαιδευτικές, διοικητικές και λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μελών ΔΕΠ προς το Ίδρυμα.

 

(β) Τεχνικό Δελτίο του έργου, από το οποίο θα πρέπει να συνάγονται τα ακόλουθα:

 

·         Ο σκοπός και η σημασία του έργου και χαρακτηρισμός του αν είναι έρευνα (βασική, εφαρμοσμένη ή τεχνολογική) ή παροχή ειδικών επιστημονικών ή τεχνολογικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

·         Ο φορέας και το πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου.

·         Το προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο. Σημειώνεται ότι η ιδιότητα ή η δραστηριότητα κάθε μέλους της ομάδας εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι συμβατή με τον ρόλο (ειδικότερη απασχόληση) που έχει αναλάβει στο έργο.

·         Ο εξοπλισμός Εργαστηρίων που θα χρησιμοποιηθεί, εφόσον προβλέπεται, για την εκτέλεση του έργου.

·         Η οικονομική ανάλυση (προϋπολογισμός) του έργου.

·         Το ποσόν τυχόν προβλεπομένης ιδίας συμμετοχής και τον τρόπο κάλυψής του

 

(γ) Σύμβαση ή απόφαση (ανάλογα με τον Φορέα) του Φορέα Χρηματοδότησης με το Πολυτεχνείο Κρήτης /Επιτροπή Ερευνών για την εκτέλεση του έργου.

 

(δ)  Αντίγραφο της πρότασης του έργου όπως υποβλήθηκε στον Φορέα Χρηματοδότησης.           

 

2. Η Επιτροπή Ερευνών, προκειμένου να εγκρίνει τη διαχείριση του προγράμματος κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από Κεφάλαιο Ι του παρόντος

 

3. Η σύμβαση μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του χρηματοδότη υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών ή τον Πρύτανη στην περίπτωση που απαιτείται από τον χρηματοδότη.

 

4.  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ΕΛΚΕ δανειοδοτεί το έργο κατ’ ανώτατο όριο στο 20% των προβλεπομένων δαπανών του προϋπολογισμού με ανώτατο όριο το ποσόν των 30.000€ ανά έργο για αμοιβές εξωτερικών εργαζομένων, για προβλεπόμενες από το έργο μετακινήσεις εκτός έδρας καθώς και για αγορές οργάνων και αναλωσίμων,. Το όριο αυτό καθώς και οι κατηγορίες δαπανών μπορούν να διαφοροποιούνται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του επιστημονικού υπευθύνου και εφ’ όσον είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του έργου.

 

5. Οι εντολές πληρωμών υπογράφονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και κατατίθενται στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Οι εντολές δεν θα εκτελούνται εφόσον δεν έχουν προηγουμένως υπογραφεί συμβάσεις, όπου αυτό απαιτείται.

 

6. Από κάθε σταδιακή κατάθεση χρημάτων εκ μέρους του χρηματοδότη παρακρατείται το ποσόν, που έχει προβλεφθεί, υπέρ του ΕΛΚΕ, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσόν που θα δοθεί σε υπεργολάβους, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Ι.

 

7. Δεν απαιτείται έγκριση για την τροποποίηση (ολική ή μερική) του προϋπολογισμού ερευνητικού προγράμματος σε περίπτωση εφόσον οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καλύπτονται από τυχόν κανόνες που είχαν εξ αρχής συμφωνηθεί με τον χρηματοδότη. Σε περίπτωση που δεν έχουν προσδιοριστεί κανόνες τροποποιήσεων, κάθε τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού απαιτεί έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και την συγκατάθεση του χρηματοδότη.

 

8. Ο Υπεύθυνος του έργου υποβάλλει, μετά το πέρας της εκτέλεσής του, έκθεση περαίωσης του έργου στην Επιτροπή Ερευνών. Eφ’ όσον υπάρχει συμβατική υποχρέωση προς τον χρηματοδότη, η Επιτροπή Ερευνών παραλαμβάνει το έργο και αξιολογεί τα αποτελέσματα της έρευνας ή του εκπαιδευτικού προγράμματος ή της μελέτης, συγκροτώντας Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης ή και από μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων ή και από ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υποβάλλει έκθεση προς την Επιτροπή Ερευνών η οποία κοινοποιείται και στον χρηματοδότη του έργου Τα εκτός Ιδρύματος μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αμείβονται για την εργασία τους, η δε δαπάνη βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα