Κανόνες Διαχείρισης Έργων

 

Κανόνες Διαχείρισης Έργων (Οδηγός Χρηματοδότησης, Κεφάλαιο 4)

1.   Ο προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού έργου επιβαρύνεται με ποσοστό τουλάχιστον 13% υπό μορφή γενικών εξόδων (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από χρηματοδότες που είναι φορείς του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τις ανάγκες της διαχείρισης του έργου, της τυχόν παροχής τεχνικής υποστήριξης και προς όφελος του Ιδρύματος. Το ποσοστό αυτό παρακρατείται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και διατίθεται κατά τρόπο, ο οποίος θα περιγραφεί κατωτέρω Επισημαίνονται, επίσης, τα ακόλουθα:

 

1.1.Εξαιρούνται της προβλεπόμενης κράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) τα τμήματα του προϋπολογισμού ερευνητικών έργων των οποίων η διαχείριση γίνεται εξ ολοκλήρου από υπεργολάβους, οι οποίοι είναι είτε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα ή Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υπέρ ΕΛΚΕ κρατήσεις ανέρχονται σε 3% επί του συνόλου της υπεργολαβίας. Όταν οι υπεργολαβίες υπερβαίνουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, τότε απαιτείται ειδική αιτιολόγηση και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προκειμένου να τύχουν της εξαίρεσης της κράτησης.

 

1.2.Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση προβλέπει ποσοστό γενικών εξόδων (overhead) μεγαλύτερο του 13%, τότε το επιπλέον του 13% ποσοστό κατόπιν αίτησης του Υπευθύνου του Έργου δύναται, με απόφαση της Επιτροπής Έρευνών, να διατίθεται από τον ΕΛΚΕ για την κάλυψη διαφόρων εξόδων που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα του Υπευθύνου του Έργου και της ερευνητικής του ομάδας, όπως είναι η προσέλκυση νέων προγραμμάτων, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η φιλοξενία επιστημονικών εταίρων, η αμοιβή του επιστημονικού υπευθύνου η και συνεργατών του μελών της ερευνητικής ομάδας του ή άλλα έξοδα που προάγουν την έρευνα μετά από πρόταση του δικαιούχου. Το επιπλέον του 13% ποσόν τηρείται σε ιδιαίτερο κωδικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά το πέρας του έργου για τους ανωτέρω σκοπούς. Επίσης, τυχόν υπόλοιπα που προκύπτουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση έργου που χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικούς φορείς δύνανται, κατόπιν αίτησης του Υπευθύνου του Έργου και απόφαση της Επιτροπής Έρευνών, να τηρούνται από τον ΕΛΚΕ σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των ως άνω ερευνητικών εξόδων.

 

1.3.Σε περίπτωση που καταβάλλεται Φ.Π.Α., ο οποίος δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, αυτή θα πρέπει να καλύπτεται από το πλέον του 13% υπέρ ΕΛΚΕ ποσοστού των Γενικών Εξόδων ή από άλλους πόρους που θα θέσει στην διάθεση του ΕΛΚΕ ο Υπεύθυνος του Έργου

 

1.4.Σε περίπτωση έργου όπου προβλέπεται ίδια συμμετοχή, ο Υπεύθυνος του Έργου οφείλει να προτείνει τρόπους κάλυψης της ιδίας συμμετοχής

 

2.   Η Επιτροπή Ερευνών δεν αναλαμβάνει ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα, που δεσμεύουν το Ίδρυμα με οικονομικές υποχρεώσεις οριστικής επιβάρυνσης του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος ή του Π.Δ.Ε. Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτόν είναι δυνατό να γίνουν μετά από απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών δέχεται την αναλογική συνεισφορά του Ιδρύματος στα έξοδα των ως άνω έργων από χρήση και απόσβεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και από το κόστος εργασίας του συμμετέχοντος στις δραστηριότητες προσωπικού.

 

3. Τα έργα, τα οποία αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, με τα οποία γίνεται εκτεταμένη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού, θα πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος χρήσης του εξοπλισμού αυτού. Το κόστος θα καθορίζεται με εισήγηση του Διευθυντή του αντιστοίχου Εργαστηρίου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και θα πιστώνεται υπέρ του ΕΛΚΕ, πέραν των γενικών εξόδων. Το κόστος αυτό, ως ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να είναι ανάλογο της χρήσης του εξοπλισμού του Ιδρύματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση. Τα έσοδα, τα οποία προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, διατίθενται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

 

4.      Ο Υπεύθυνος ερευνητικού ή αναπτυξιακού έργου είναι και υπεύθυνος προς το Ίδρυμα αλλά και προς τον χρηματοδότη τόσο για την τήρηση των τεχνικών και οικονομικών συμβατικών υποχρεώσεων όσο και για την υψηλή επιστημονική ποιότητα του εκτελούμενου έργου. Αντιστοίχως, η Επιτροπή Ερευνών είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και έγκαιρη διαχειριστική διεκπεραίωση και υποστήριξη του έργου.

 

5.      Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών έργων μπορούν να είναι τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος. Ακόμη μπορούν να αναλάβουν ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου διδάκτορες υπάλληλοι του Ιδρύματος ή συνεργαζόμενοι με το Ίδρυμα με σύμβαση ορισμένου χρόνου για διδασκαλία ή έρευνα, εφ’ όσον εγκριθεί το έργο από την Επιτροπή Ερευνών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και του Διευθυντού του εμπλεκόμενου εργαστηρίου, εφ’ όσον χρησιμοποιούνται οι εξοπλισμοί αυτού, ή του Πρυτανικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ο ερευνητής δεν συνεργάζεται με συγκεκριμένο Τμήμα. Αντιστοίχως, υπεύθυνοι διαχείρισης εσωτερικών προγραμμάτων μπορούν να αναλάβουν ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Ιδρύματος και Διευθυντές υπηρεσιών κατόπιν εγκρίσεως του Πρυτανικού Συμβουλίου.

6.   Τα έργα που θα αναλάβει να εκτελέσει στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) θα τα διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχουν περιγραφεί στην πιστοποίηση της διαχειριστικής της επάρκειας.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα