Οργάνωση ΕΛΚΕ

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήμια συνίσταται – κατά χρονολογική σειρά – από: 

  • Το Προεδρικό Διάταγμα 432/81 "Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της Χώρας"
  • Το Νόμο 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας"
  • Την Υπουργική Απόφαση Β1/819/88 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας"
  • Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 "Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88"
  • Το Νόμο 3027/2002, Άρθρο 3, §2, περί "Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού".
  • Το Νόμο 3794/2009, Άρθρο 36 περί "Κύρωση της υπ’ αριθμ. 679/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β')" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με  το άρθρο 36 του ν. 3848/2010

Δείτε επίσης: Νόμοι - διατάγματα-ΦΕΚ-θεσμικού πλαισίου

 

enimerotiko_entipo
Παρουσίαση ΕΛΚΕ Π.Κ.