Νέα - Ανακοινώσεις

Αρχείο ανακοινώσεων

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιλεγέντες υποψηφίους της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18454/02-08-2019...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιλεγέντες υποψηφίους της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18453/02-08-2019...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22617/17-10-2019...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 20500/17-09-2019 (ΑΔΑ:922Δ469Β6Ν-9Τ4)...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22406/15-10-2019...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 20408/16-09-2019(ΑΔΑ: ΩΤ57469Β6Ν-551)...

Περισσότερα

 

 Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης για τη...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21776/03-10-2019...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21830/04-10-2019 (ΑΔΑ:...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21441/01-10-2019 (ΑΔΑ:...

Περισσότερα