Νέα - Ανακοινώσεις

Αρχείο ανακοινώσεων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στo πλαίσιo της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25677/02-12-2019 πρόσκλησης...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25219/26-11-2019 πρόσκλησης...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε  κοινή πρόσκληση Aquatic Pollutants (Joint Call 2020), για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων όπως προέκυψε από...

Περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους...

Περισσότερα

Αξιότιμα Μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να κατατεθούν το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως την 15/01/2020,...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 23797/11-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

Περισσότερα