Νέα - Ανακοινώσεις

Αρχείο ανακοινώσεων

Greek Task Force Ελληνική Πλατφόρμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Προγραμμάτων Life

περισσότερα

EUcalls Platform  Πλατφόρμα αναζήτησης  ευρωπαϊκών προτάσεων και συνεργατών

περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9692/19-04-2019 για...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της  υπ’ αριθμ. 6388/13-03-2019 πρόσκλησης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της  υπ’ αριθμ. 6387/13-03-2019 πρόσκλησης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6385/13-03-2019(ΑΔΑ:Ω1Ω2469Β6Ν-Ξ24)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6380/13-03-2019 (ΑΔΑ:96Ω3469Β6Ν-Ρ9Ξ)...

περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό...

περισσότερα