Νέα - Ανακοινώσεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την...

περισσότερα

Δημοσίευση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (όργανα) σε Τμήματα, συνολικού προϋπολογισμού ποσού έξι χιλιάδων...

περισσότερα

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 19962/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση των παραδοτέων:

-4.5.5. με τίτλο «Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αρίθμ.19359/2018 Πρόσκλησης (1) ατόμου πτυχιούχου Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών (κ.ε.81895)...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την...

περισσότερα