Νέα - Ανακοινώσεις

Αρχείο ανακοινώσεων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Μελέτη...

Περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 21776/03-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 22617/17-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον επιλεγέντα υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 18613/08-08-2019, σε συνέχεια...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 21655/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης...

Περισσότερα

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21830/04-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4469Β6Ν-Μ1Ψ)...

Περισσότερα