Νέα - Ανακοινώσεις

Αρχείο ανακοινώσεων

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 17111/17-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ....

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 17055/17-07-2019 (ΑΔΑ: 6Μ32469Β6Ν-ΔΙΓ)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 15958/08-07-2019 (ΑΔΑ:6ΦΟΡ469Β6Ν-ΧΜΙ)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 16351/12-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΠΧ469Β6Ν-ΧΘΖ)...

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ερευνητές, στο πλαίσιο υλοποίησης του...

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με μεταδιδακτορικούς ερευνητές, στο πλαίσιο...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 18475/02-08-2019...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 18361/01-08-2019 (ΑΔΑ:...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17827/30-07-2019...

περισσότερα