Μέλη της Επιτροπής Ερευνών

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης (διαπιστωτική πράξη  2455 - 21/12/2017, Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Ευάγγελου Διαμαντόπουλου με ΑΔΑ 6ΩΨΤ469Β6Ν-Β8Π) είναι:

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης
Καθηγητής κ. Μιχαήλ Ζερβάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

Μέλη:
Σχολή ΜΠΔ (απόφαση της 7ης/28-11-2017 Γενικής Συνέλευσης)
Τακτικό μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Αναπληρωματικό μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαευθυμίου Σπυρίδων

 

Σχολή ΜΗΧΟΠ (απόφαση της 1ης/13-12-2017 Γενικής Συνέλευσης)
Τακτικό μέλος: Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ

 

Σχολή ΗΜΜΥ (απόφαση της 1ης/13-12-2017 Γενικής Συνέλευσης)
Τακτικό μέλος: Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλειος
Αναπληρωματικό μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Καρυστινός Γεώργιος

 

Σχολή ΜΗΠΕΡ (απόφαση της 15ης/24-11-2017 Γενικής Συνέλευσης)
Τακτικό μέλος: Καθηγητής Γιδαράκος Ευάγγελος
Αναπληρωματικό μέλος: Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης

 

Σχολή ΑΡΜΗΧ (απόφαση της 8ης/29-11-2017 Γενικής Συνέλευσης)
Τακτικό μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας
Αναπληρωματικό μέλος: Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη

 

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης άρχεται στις 21-12-2017 και λήγει στις 20-12-2020.