Διαχείριση Έργων

 

Απόφαση συνεδρίασης ΕΕ 388/26-2-2016

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΛΚΕ/ΠΚ)  καλύπτει τις προϋποθέσεις  διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265α/23-12-14. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη διοικητική του ικανότητα ο ΕΛΚΕ/ΠΚ δύναται να τεκμηριώσει ότι:

 

 • Έχει επαρκή οργανωτική δομή που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Συγκεκριμένα ο ΕΛΚΕ διαθέτει τις ακόλουθες επιχειρησιακές μονάδες / όργανα / συστήματα για την υλοποίηση των σταδίων – ενεργειών του κύκλου ζωής των έργων:
  • Mονάδα/όργανα  αρμόδια για τον προγραμματισμό έργων
  • Μονάδα/όργανα αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάθεση  - διαχείριση συμβάσεων έργων
  • Μονάδα/όργανα αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης  και την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου έργων
  • Μονάδα/όργανα αρμόδια για την Διοικητική και Οικονομική διαχείριση έργων
  • Μονάδα/όργανα αρμόδια για τη Νομική υποστήριξη έργων
  • Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης έργων
 • Εφαρμόζει τις διαδικασίες  που περιγράφονται στο  Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης των διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων το οποίο διατηρεί και επικαιροποιεί με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας.

Για την προγραμματική περίοδο του  ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ΕΛΚΕ/ΠΚ είχε λάβει επιβεβαίωση της διαχειριστικής του Επάρκειας από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση (5854).

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα