Επιτροπή Ερευνών

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ ΚΑ/679/96. Οι αρμοδιότητες αυτές συνοψίζονται και εξειδικεύονται ως εξής:

·       Επεξεργάζεται προτάσεις, που αφορούν θέματα ερευνητικής πολιτικής και εισηγείται προς τη Σύγκλητο.

·       Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος στο συντονισμό των ερευνητικών έργων, που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του ΕΛΚΕ.

·       Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων του Ιδρύματος που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ.

·       Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

·       Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό Χρηματοδότησης.

·       Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του ΕΛΚΕ και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, το ΥΠΕΠΘ, άλλα Υπουργεία και λοιπούς ενδιαφερόμενους, με ειδικές εκδόσεις.

·       Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

·       Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.

·       Φροντίζει για την ενημέρωση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων.

·       Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος στα πλαίσια του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

·       Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ με την σύμφωνη γνώμη του Π.Σ ο οποίος υποβάλλεται στην Σύγκλητο προς έγκριση καθώς και τον απολογισμό.

·       Μπορεί να χρηματοδοτήσει από πόρους του ΕΛΚΕ, υπό μορφή ταμειακής διευκόλυνσης, εγκεκριμένα έργα μέχρι την έναρξη καταβολής των δόσεών τους, εφόσον διασφαλίζεται η δυνατότητα επιστροφής των καταβαλλομένων ποσών από τις χρηματοδοτήσεις των έργων αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

·       Με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών και σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων εκδίδεται κάθε τριετία επιστημονική επετηρίδα, στην οποία παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων, αναφέροντας ποια προγράμματα είναι χρηματοδοτούμενα και ποια όχι.

·       Οι διαδικασίες αγοράς εξοπλισμού (συμβάσεις και οικονομική διεκπεραίωση) για δραστηριότητες που υπάγονται στην Επιτροπή Ερευνών διεκπεραιώνονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφο 4 της εγκυκλίου Γ.Α.Β1/819/89.

Για άμεσες ανάγκες προμήθειας αναλωσίμων και μη αναλωσίμων ειδών είναι δυνατόν να εκδίδει εντάλματα προπληρωμής στο όνομα του επιστημονικού υπευθύνου ή άλλου μέλους της ερευνητικής ομάδος που έχει μόνιμη σχέση εργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης. . Για τις δαπάνες μετακίνησης των μελών του ερευνητικού προγράμματος εκδίδονται επίσης χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, σύμφωνα με τους κανόνες που εκδίδει με αποφάσεις της η Επιτροπή Ερευνών σχετικά με τις δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης Τα εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής θα πρέπει να αποδίδονται εντός μηνός από την έκδοσή τους και οπωσδήποτε εντός του έτους.

 

Δείτε σχετικά:

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα