Αρχή


Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  την Τρίτη 08-6-2021 και ώρα 14.00μμ


Προσκλήσεις Προτάσεων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82262

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείυο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΔΙΑΝΥΑ Τ2ΕΔΚ-02905, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δανάη Βενιέρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα υλοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα και συγκεκριμένα:

Τμήμα 1: Σύστημα μέτρησης BOD με μανομετρικές κεφαλές έξι (6) θέσεων και ενσωματωμένη LED οθόνη, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (2.736,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (656,64 €), ήτοι συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (3.392,64 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 2: Θάλαμος επώασης με φωτισμό (Connect Illuminated Cooled Incubator) προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (3.412,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (818,88 €), ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (4.230,88 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

O προϋπολογισμός του διαγωνισμού (σύνολο τμημάτων) ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατό σαράντα οκτώ ευρώ (6.148,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.475,52 €) και συνολικού ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (7.623,52 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος, επί ποινή αποκλεισμού.

Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους για κάθε τμήμα, έτσι ώστε να υπάρχουν διακριτοί υποφάκελοι α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού. Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.
2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

Ημέρα διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Αναπλ. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, στο τηλέφωνο 28210 37801 ή στο e-mail: danae.venieri@enveng.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Γενικές Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82262

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείυο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΔΙΑΝΥΑ Τ2ΕΔΚ-02905, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δανάη Βενιέρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα υλοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα και συγκεκριμένα:

Τμήμα 1: Σύστημα μέτρησης BOD με μανομετρικές κεφαλές έξι (6) θέσεων και ενσωματωμένη LED οθόνη, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (2.736,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (656,64 €), ήτοι συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (3.392,64 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 2: Θάλαμος επώασης με φωτισμό (Connect Illuminated Cooled Incubator) προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (3.412,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (818,88 €), ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (4.230,88 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

O προϋπολογισμός του διαγωνισμού (σύνολο τμημάτων) ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατό σαράντα οκτώ ευρώ (6.148,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.475,52 €) και συνολικού ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (7.623,52 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος, επί ποινή αποκλεισμού.

Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους για κάθε τμήμα, έτσι ώστε να υπάρχουν διακριτοί υποφάκελοι α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού. Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.
2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

Ημέρα διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Αναπλ. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, στο τηλέφωνο 28210 37801 ή στο e-mail: danae.venieri@enveng.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82262

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείυο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΔΙΑΝΥΑ Τ2ΕΔΚ-02905, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δανάη Βενιέρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα υλοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, θα αποτελείται από δύο (2) τμήματα και συγκεκριμένα:

Τμήμα 1: Σύστημα μέτρησης BOD με μανομετρικές κεφαλές έξι (6) θέσεων και ενσωματωμένη LED οθόνη, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (2.736,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (656,64 €), ήτοι συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (3.392,64 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τμήμα 2: Θάλαμος επώασης με φωτισμό (Connect Illuminated Cooled Incubator) προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ (3.412,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (818,88 €), ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (4.230,88 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

O προϋπολογισμός του διαγωνισμού (σύνολο τμημάτων) ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατό σαράντα οκτώ ευρώ (6.148,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.475,52 €) και συνολικού ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (7.623,52 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος, επί ποινή αποκλεισμού.

Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους για κάθε τμήμα, έτσι ώστε να υπάρχουν διακριτοί υποφάκελοι α) τεχνικής και β) οικονομικής προσφοράς, ανά τμήμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού. Λόγω ταυτότητας του κριτηρίου ανάθεσης για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, είναι δυνατή η κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα αφορά στο σύνολο των τμημάτων συμμετοχής (ενός ή περισσοτέρων) και ο οποίος θα εμπεριέχεται στον κεντρικό φάκελο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:
1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.
2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

Ημέρα διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 12 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Αναπλ. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, στο τηλέφωνο 28210 37801 ή στο e-mail: danae.venieri@enveng.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)