Αρχή


Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  την Τρίτη 08-6-2021 και ώρα 14.00μμ


Προσκλήσεις Προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, παρακολούθησης & καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων Κ.Ε 81548.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548, πρόκειται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, συγκεκριμένα δύο (2) συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 ν. 4412/2016. Σας προσκαλούμε όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό καθαρής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, ήτοι σε ποσό αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (28.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το έργο με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσούτσο Θεοχάρη και Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Συμπαγής μετεωρολογικός σταθμός, μικρών διαστάσεων

 

Αφορά μετρήσεις για: Θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, βαρομετρική πίεση, ταχύτητα ανέμου και διεύθυνση ανέμου, ριπή ανέμου,  πίεση ατμών, τάση μπαταρίας, θερμοκρασία αντιστάθμισης.

2.

Σύστημα μέτρησης PM10 και PM2.5

 

Με αναλογικές εξόδους, συμπαγή κατασκευή κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε βροχή/υγρασία και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 • Εύρος μέτρησης σωματιδίων PM10 και PM2.5, 0-1000 μg/m3
 • Μέγεθος ανίχνευσης σωματιδίων, ø 0.3-10 μm
 • Σφάλμα γραμμικότητας, < 5%
 • Επαναληψιμότητα, < 3%
 • Λειτουργία με εξωτερική τάση 7-30 Vdc
 • Κατανάλωση ισχύος 25mA
 • Βαθμός προστασίας IP53
 • Με φίλτρο εισαγωγής αέρα
 • UV resistant
 • Βάρος <350g
 • Laser scattering
 • Χρόνος προθέρμανσης, 15 s
 • ΕN 50082-1: 1997
 

3.

Σύστημα μέτρησης ΝΟ2

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0 - 200 ppb
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 1 ppb
 • Ακρίβεια <± 0.010 ppm
 • Ανάλυση 0.001 ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζόμενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

4.

Σύστημα μέτρησης SΟ2

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας  , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0 - 10 ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.2 ppm
 • Ακρίβεια <± 0.5 ppm
 • Ανάλυση 0.01 ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζόμενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

5.

Σύστημα μέτρησης CO

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0-25ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.05ppm
 • Ακρίβεια <±0.5 ppm 0-5ppm
 • Ανάλυση 0.01ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζομενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

6.

Σύστημα μέτρησης VOC

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0-25ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.1ppm
 • Ακρίβεια <±0.1 ppm + 10%
 • Ανάλυση 0.1ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζομενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

7.

Σύστημα μέτρησης στάθμης θορύβου

Περιλαμβάνει εξωτερικό σύστημα μικροφώνου και προστατευτικό με μικρόφωνο  ½” pre-polarized condenser, αποσπώμενο, για μετρήσεις ελευθέρου πεδίου με προστατευτικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και προστασία έναντι του αέρα,της βροχής και των πουλιών

Class 2 σύμφωνα με το IEC 61672

 • Περιοχή μέτρησης: 30dB με 140dB
 • Γραμμική περιοχή : 80 dB
 • Frequency Weightings: A, C, Z parallel
 • Χρονικές σταθερές: FAST, SLOW, IMPULSE parallel
 • Interfaces: USB και RS232
 • I/O: LINE output του σήματος του μικροφώνου και DC output του LpA FAST
 • Λειτουργία με εσωτερικές 4xAA μπαταρίες και εξωτερική τροφοδοσία 12V

Καλώδιο τουλάχιστον 10m

8.

Μονάδα καταγραφής (data logger) και μετάδοσης των μετρήσεων μέσω κινητής τηλεφωνίας

Μεταφορά δεδομένων με  χρήση λογισμικού που συνοδεύει τον data logger με αποσπώμενη κάρτα τύπου micro SD, είτε μέσω GSM modem (διατίθεται μαζί με τη μονάδα). Με  οθόνη LCD και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο βασικών λειτουργιών.

 • 8 κανάλια πολλαπλών λειτουργιών (δυνατότητα χρήσης ως είσοδοι και ως έξοδοι
 • Πόρτα SDI 12 και Modbus RTU
 • 2 πόρτες RS-232
 • Υποδοχή micro SD
 • Δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής έως και 19 παραμέτρων
 • Προγραμματιζόμενο επίπεδο τάσης εισόδου 0-125 mV, ή 0-2.5 V
 • Προγραμματιζόμενο εύρος εισόδου ρεύματος 0-5 mA ή 0-50mA
 • Ανεξάρτητα προγραμματιζόμενες είσοδοι για σήματα TTL
 • Eίσοδος απαριθμητή (για βροχόμετρα)
 • Παλμική έξοδος τάσης στα 2.5 V DC
 • Προστασία υπερτάσεων σε όλα τα κανάλια εισόδου / εξόδου
 • Ρολόι πραγματικού χρόνου , ακρίβεια 20sec / μήνα
 • Ανεξάρτητος προγραμματισμός slope και offset για κάθε κανάλι
 • Συχνότητα μέτρησης 1 Hz
 • Συχνότητα υπολογισμού και καταγραφής του μέσου όρου, του μέγιστου, του ελάχιστου και της σταθερής απόκλισης προγραμματιζόμενη από 1 sec έως 50min.
 • Υποστήριξη εξόδων ελέγχου προγραμματιζόμενες από το χρήστη ανάλογα με τις τιμές εισόδων,οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν μικρά ρελέ, LEDs, κλπ.
 • Δυνατότητα απευθείας μέτρησης τάσης, ρεύματος και συμβάντων χωρίς την χρήση εξωτερικών αντιστάσεων
 • Περιλαμβάνεται συνδρομή κινητής για 3 έτη
 

9.

Σύστημα backup ενέργειας

Διαθέτει μπαταρία 17 AH.

10.

Setup, commissioning, εκπαίδευση, ερμάριο

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση σε κατάλληλα προετοιμασμένο χώρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, το αργότερο έως την Παρασκευή, 02 Απριλίου και ώρα 15:00 στο e-mail: theocharis.tsoutsos@enveng.tuc.gr με κοινοποίηση στο mail του μηνύματος στον ΕΛΚΕ elke@isc.tuc.gr του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάνοντας ρητή αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

Γενικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, παρακολούθησης & καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων Κ.Ε 81548.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548, πρόκειται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, συγκεκριμένα δύο (2) συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 ν. 4412/2016. Σας προσκαλούμε όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό καθαρής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, ήτοι σε ποσό αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (28.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το έργο με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσούτσο Θεοχάρη και Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Συμπαγής μετεωρολογικός σταθμός, μικρών διαστάσεων

 

Αφορά μετρήσεις για: Θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, βαρομετρική πίεση, ταχύτητα ανέμου και διεύθυνση ανέμου, ριπή ανέμου,  πίεση ατμών, τάση μπαταρίας, θερμοκρασία αντιστάθμισης.

2.

Σύστημα μέτρησης PM10 και PM2.5

 

Με αναλογικές εξόδους, συμπαγή κατασκευή κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε βροχή/υγρασία και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 • Εύρος μέτρησης σωματιδίων PM10 και PM2.5, 0-1000 μg/m3
 • Μέγεθος ανίχνευσης σωματιδίων, ø 0.3-10 μm
 • Σφάλμα γραμμικότητας, < 5%
 • Επαναληψιμότητα, < 3%
 • Λειτουργία με εξωτερική τάση 7-30 Vdc
 • Κατανάλωση ισχύος 25mA
 • Βαθμός προστασίας IP53
 • Με φίλτρο εισαγωγής αέρα
 • UV resistant
 • Βάρος <350g
 • Laser scattering
 • Χρόνος προθέρμανσης, 15 s
 • ΕN 50082-1: 1997
 

3.

Σύστημα μέτρησης ΝΟ2

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0 - 200 ppb
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 1 ppb
 • Ακρίβεια <± 0.010 ppm
 • Ανάλυση 0.001 ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζόμενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

4.

Σύστημα μέτρησης SΟ2

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας  , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0 - 10 ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.2 ppm
 • Ακρίβεια <± 0.5 ppm
 • Ανάλυση 0.01 ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζόμενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

5.

Σύστημα μέτρησης CO

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0-25ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.05ppm
 • Ακρίβεια <±0.5 ppm 0-5ppm
 • Ανάλυση 0.01ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζομενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

6.

Σύστημα μέτρησης VOC

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0-25ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.1ppm
 • Ακρίβεια <±0.1 ppm + 10%
 • Ανάλυση 0.1ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζομενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

7.

Σύστημα μέτρησης στάθμης θορύβου

Περιλαμβάνει εξωτερικό σύστημα μικροφώνου και προστατευτικό με μικρόφωνο  ½” pre-polarized condenser, αποσπώμενο, για μετρήσεις ελευθέρου πεδίου με προστατευτικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και προστασία έναντι του αέρα,της βροχής και των πουλιών

Class 2 σύμφωνα με το IEC 61672

 • Περιοχή μέτρησης: 30dB με 140dB
 • Γραμμική περιοχή : 80 dB
 • Frequency Weightings: A, C, Z parallel
 • Χρονικές σταθερές: FAST, SLOW, IMPULSE parallel
 • Interfaces: USB και RS232
 • I/O: LINE output του σήματος του μικροφώνου και DC output του LpA FAST
 • Λειτουργία με εσωτερικές 4xAA μπαταρίες και εξωτερική τροφοδοσία 12V

Καλώδιο τουλάχιστον 10m

8.

Μονάδα καταγραφής (data logger) και μετάδοσης των μετρήσεων μέσω κινητής τηλεφωνίας

Μεταφορά δεδομένων με  χρήση λογισμικού που συνοδεύει τον data logger με αποσπώμενη κάρτα τύπου micro SD, είτε μέσω GSM modem (διατίθεται μαζί με τη μονάδα). Με  οθόνη LCD και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο βασικών λειτουργιών.

 • 8 κανάλια πολλαπλών λειτουργιών (δυνατότητα χρήσης ως είσοδοι και ως έξοδοι
 • Πόρτα SDI 12 και Modbus RTU
 • 2 πόρτες RS-232
 • Υποδοχή micro SD
 • Δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής έως και 19 παραμέτρων
 • Προγραμματιζόμενο επίπεδο τάσης εισόδου 0-125 mV, ή 0-2.5 V
 • Προγραμματιζόμενο εύρος εισόδου ρεύματος 0-5 mA ή 0-50mA
 • Ανεξάρτητα προγραμματιζόμενες είσοδοι για σήματα TTL
 • Eίσοδος απαριθμητή (για βροχόμετρα)
 • Παλμική έξοδος τάσης στα 2.5 V DC
 • Προστασία υπερτάσεων σε όλα τα κανάλια εισόδου / εξόδου
 • Ρολόι πραγματικού χρόνου , ακρίβεια 20sec / μήνα
 • Ανεξάρτητος προγραμματισμός slope και offset για κάθε κανάλι
 • Συχνότητα μέτρησης 1 Hz
 • Συχνότητα υπολογισμού και καταγραφής του μέσου όρου, του μέγιστου, του ελάχιστου και της σταθερής απόκλισης προγραμματιζόμενη από 1 sec έως 50min.
 • Υποστήριξη εξόδων ελέγχου προγραμματιζόμενες από το χρήστη ανάλογα με τις τιμές εισόδων,οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν μικρά ρελέ, LEDs, κλπ.
 • Δυνατότητα απευθείας μέτρησης τάσης, ρεύματος και συμβάντων χωρίς την χρήση εξωτερικών αντιστάσεων
 • Περιλαμβάνεται συνδρομή κινητής για 3 έτη
 

9.

Σύστημα backup ενέργειας

Διαθέτει μπαταρία 17 AH.

10.

Setup, commissioning, εκπαίδευση, ερμάριο

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση σε κατάλληλα προετοιμασμένο χώρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, το αργότερο έως την Παρασκευή, 02 Απριλίου και ώρα 15:00 στο e-mail: theocharis.tsoutsos@enveng.tuc.gr με κοινοποίηση στο mail του μηνύματος στον ΕΛΚΕ elke@isc.tuc.gr του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάνοντας ρητή αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, παρακολούθησης & καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων Κ.Ε 81548.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548, πρόκειται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης, συγκεκριμένα δύο (2) συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 ν. 4412/2016. Σας προσκαλούμε όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό καθαρής αξίας είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, ήτοι σε ποσό αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (28.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το έργο με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσούτσο Θεοχάρη και Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81548.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής περιβαλλοντικών δεικτών/αέριων ρύπων θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α/Α

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Συμπαγής μετεωρολογικός σταθμός, μικρών διαστάσεων

 

Αφορά μετρήσεις για: Θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, βαρομετρική πίεση, ταχύτητα ανέμου και διεύθυνση ανέμου, ριπή ανέμου,  πίεση ατμών, τάση μπαταρίας, θερμοκρασία αντιστάθμισης.

2.

Σύστημα μέτρησης PM10 και PM2.5

 

Με αναλογικές εξόδους, συμπαγή κατασκευή κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε βροχή/υγρασία και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 • Εύρος μέτρησης σωματιδίων PM10 και PM2.5, 0-1000 μg/m3
 • Μέγεθος ανίχνευσης σωματιδίων, ø 0.3-10 μm
 • Σφάλμα γραμμικότητας, < 5%
 • Επαναληψιμότητα, < 3%
 • Λειτουργία με εξωτερική τάση 7-30 Vdc
 • Κατανάλωση ισχύος 25mA
 • Βαθμός προστασίας IP53
 • Με φίλτρο εισαγωγής αέρα
 • UV resistant
 • Βάρος <350g
 • Laser scattering
 • Χρόνος προθέρμανσης, 15 s
 • ΕN 50082-1: 1997
 

3.

Σύστημα μέτρησης ΝΟ2

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0 - 200 ppb
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 1 ppb
 • Ακρίβεια <± 0.010 ppm
 • Ανάλυση 0.001 ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζόμενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

4.

Σύστημα μέτρησης SΟ2

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας  , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0 - 10 ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.2 ppm
 • Ακρίβεια <± 0.5 ppm
 • Ανάλυση 0.01 ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζόμενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

5.

Σύστημα μέτρησης CO

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0-25ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.05ppm
 • Ακρίβεια <±0.5 ppm 0-5ppm
 • Ανάλυση 0.01ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζομενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

6.

Σύστημα μέτρησης VOC

 

Ενσωματωμένο σύστημα δυναμικής κυκλοφορίας , τοποθετημένο σε κατάλληλο ερμάριο με ανεξάρτητη δυναμική κυκλοφορία αέρα   κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, βροχή/υγρασία.

 • Aναλογική έξοδος 4-20mA
 • Περιοχή μέτρησης 0-25ppm
 • Χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση 0.1ppm
 • Ακρίβεια <±0.1 ppm + 10%
 • Ανάλυση 0.1ppm
 • Τάση λειτουργίας 24 V DC
 • Κατανάλωση 800mA (10 Watt)
 • Πόρτα RS-485
 • Βάρος<900g
 • Αντλία και σωληνώσεις κατά προτίμηση από τεφλόν
 • 2 ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και 2 ρυθμιζομενα σημεία ελέγχου
 • ΕN 50082-1: 1997
 

7.

Σύστημα μέτρησης στάθμης θορύβου

Περιλαμβάνει εξωτερικό σύστημα μικροφώνου και προστατευτικό με μικρόφωνο  ½” pre-polarized condenser, αποσπώμενο, για μετρήσεις ελευθέρου πεδίου με προστατευτικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και προστασία έναντι του αέρα,της βροχής και των πουλιών

Class 2 σύμφωνα με το IEC 61672

 • Περιοχή μέτρησης: 30dB με 140dB
 • Γραμμική περιοχή : 80 dB
 • Frequency Weightings: A, C, Z parallel
 • Χρονικές σταθερές: FAST, SLOW, IMPULSE parallel
 • Interfaces: USB και RS232
 • I/O: LINE output του σήματος του μικροφώνου και DC output του LpA FAST
 • Λειτουργία με εσωτερικές 4xAA μπαταρίες και εξωτερική τροφοδοσία 12V

Καλώδιο τουλάχιστον 10m

8.

Μονάδα καταγραφής (data logger) και μετάδοσης των μετρήσεων μέσω κινητής τηλεφωνίας

Μεταφορά δεδομένων με  χρήση λογισμικού που συνοδεύει τον data logger με αποσπώμενη κάρτα τύπου micro SD, είτε μέσω GSM modem (διατίθεται μαζί με τη μονάδα). Με  οθόνη LCD και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο βασικών λειτουργιών.

 • 8 κανάλια πολλαπλών λειτουργιών (δυνατότητα χρήσης ως είσοδοι και ως έξοδοι
 • Πόρτα SDI 12 και Modbus RTU
 • 2 πόρτες RS-232
 • Υποδοχή micro SD
 • Δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής έως και 19 παραμέτρων
 • Προγραμματιζόμενο επίπεδο τάσης εισόδου 0-125 mV, ή 0-2.5 V
 • Προγραμματιζόμενο εύρος εισόδου ρεύματος 0-5 mA ή 0-50mA
 • Ανεξάρτητα προγραμματιζόμενες είσοδοι για σήματα TTL
 • Eίσοδος απαριθμητή (για βροχόμετρα)
 • Παλμική έξοδος τάσης στα 2.5 V DC
 • Προστασία υπερτάσεων σε όλα τα κανάλια εισόδου / εξόδου
 • Ρολόι πραγματικού χρόνου , ακρίβεια 20sec / μήνα
 • Ανεξάρτητος προγραμματισμός slope και offset για κάθε κανάλι
 • Συχνότητα μέτρησης 1 Hz
 • Συχνότητα υπολογισμού και καταγραφής του μέσου όρου, του μέγιστου, του ελάχιστου και της σταθερής απόκλισης προγραμματιζόμενη από 1 sec έως 50min.
 • Υποστήριξη εξόδων ελέγχου προγραμματιζόμενες από το χρήστη ανάλογα με τις τιμές εισόδων,οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν μικρά ρελέ, LEDs, κλπ.
 • Δυνατότητα απευθείας μέτρησης τάσης, ρεύματος και συμβάντων χωρίς την χρήση εξωτερικών αντιστάσεων
 • Περιλαμβάνεται συνδρομή κινητής για 3 έτη
 

9.

Σύστημα backup ενέργειας

Διαθέτει μπαταρία 17 AH.

10.

Setup, commissioning, εκπαίδευση, ερμάριο

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση σε κατάλληλα προετοιμασμένο χώρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, το αργότερο έως την Παρασκευή, 02 Απριλίου και ώρα 15:00 στο e-mail: theocharis.tsoutsos@enveng.tuc.gr με κοινοποίηση στο mail του μηνύματος στον ΕΛΚΕ elke@isc.tuc.gr του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάνοντας ρητή αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.