Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  


Προσκλήσεις Προτάσεων

Απόφαση παράτασης καταλκητικής ημ/νίας υποβολής προσφορών - Μετάθεση ημ/νίας διενέργειας του 22882/2019 συν. διαγ.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22882/22-10-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, INVALOR» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81560

Γενικές Ανακοινώσεις

Απόφαση παράτασης καταλκητικής ημ/νίας υποβολής προσφορών - Μετάθεση ημ/νίας διενέργειας του 22882/2019 συν. διαγ.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22882/22-10-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, INVALOR» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81560

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Απόφαση παράτασης καταλκητικής ημ/νίας υποβολής προσφορών - Μετάθεση ημ/νίας διενέργειας του 22882/2019 συν. διαγ.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22882/22-10-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, INVALOR» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81560