Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  


Προσκλήσεις Προτάσεων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης Παραδοτέου 5.5.2 της Πράξης ERMIS-F για K.Ε. 81431

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Παραδοτέου 5.5.2. με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών», προϋπολογισμού ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία ποσού 12.903,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.096,77 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά και Κ.Ε. 81431.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών: - με αποστολή (με οποιονδήποτε τρόπο) μέχρι Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού
- αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 20019 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Γρ. οο9, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά, στο τηλέφωνο 28210 37792 ή στο e-mail: karatzas@mred.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΗΡΥΞΗΣ (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΗΚΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Γενικές Ανακοινώσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης Παραδοτέου 5.5.2 της Πράξης ERMIS-F για K.Ε. 81431

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Παραδοτέου 5.5.2. με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών», προϋπολογισμού ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία ποσού 12.903,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.096,77 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά και Κ.Ε. 81431.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών: - με αποστολή (με οποιονδήποτε τρόπο) μέχρι Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού
- αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 20019 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Γρ. οο9, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά, στο τηλέφωνο 28210 37792 ή στο e-mail: karatzas@mred.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΗΡΥΞΗΣ (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΗΚΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης Παραδοτέου 5.5.2 της Πράξης ERMIS-F για K.Ε. 81431

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Παραδοτέου 5.5.2. με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών», προϋπολογισμού ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία ποσού 12.903,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.096,77 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά και Κ.Ε. 81431.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών: - με αποστολή (με οποιονδήποτε τρόπο) μέχρι Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού
- αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 20019 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Γρ. οο9, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά, στο τηλέφωνο 28210 37792 ή στο e-mail: karatzas@mred.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΗΡΥΞΗΣ (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΗΚΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ