Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  


Προσκλήσεις Προτάσεων

Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων Κ.Ε. 81737

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης για την Υλοποίηση του έργου: "Εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης"_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Προμήθεια Υπολογιστικών και Εκτυπωτικών Συστημάτων» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Καλλίθρακα-Κόντο και με κωδικό έργου 81737, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2017ΣΕ14600000.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και αποτελείται από πέντε (5) Τμήματα.

Είναι δυνατή η υποβολή μερικής προσφοράς, ανά Τμήμα, για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος και για απεριόριστο αριθμό Τμημάτων, ενώ κατακύρωση μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός αναδόχους.

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών).

Η συνολική αξία της σύμβασης και για το σύνολο των τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (3.330,65 €), πλέον ΦΠΑ ποσού επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (799,35 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό τριάντα ευρώ (4.130,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-80817 συστεμικός αριθμός), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 11/11/2019 και ώρα 20:00.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας (3) τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της.

Τόπος Διενέργειας: Ηλεκτρονική Υποβολή προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr), αρ. Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80817.

Έντυπα δικαιολογητικά αποστέλλονται κατά περίπτωση στο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Γραφείο 009, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100, Χανιά.

Δημοσιότητα: Η παρούσα, καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : www.promitheus.gov.gr, ενώ η παρούσα θα τύχει δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ως ακολούθως:
• Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» , την Παρασκευή, 25/10/2019
• Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», την Τετάρτη, 23/10/2019.
Η διακήρυξη και η προκήρυξη θα καταχωρηθούν και στις ιστοσελίδες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.elke.tuc.gr)  Νέα–Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις, και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr) -> Νέα Ανακοινώσεις & Συζητήσεις -> Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/χους.

Γενικές Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων Κ.Ε. 81737

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης για την Υλοποίηση του έργου: "Εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης"_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Προμήθεια Υπολογιστικών και Εκτυπωτικών Συστημάτων» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Καλλίθρακα-Κόντο και με κωδικό έργου 81737, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2017ΣΕ14600000.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και αποτελείται από πέντε (5) Τμήματα.

Είναι δυνατή η υποβολή μερικής προσφοράς, ανά Τμήμα, για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος και για απεριόριστο αριθμό Τμημάτων, ενώ κατακύρωση μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός αναδόχους.

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών).

Η συνολική αξία της σύμβασης και για το σύνολο των τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (3.330,65 €), πλέον ΦΠΑ ποσού επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (799,35 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό τριάντα ευρώ (4.130,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-80817 συστεμικός αριθμός), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 11/11/2019 και ώρα 20:00.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας (3) τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της.

Τόπος Διενέργειας: Ηλεκτρονική Υποβολή προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr), αρ. Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80817.

Έντυπα δικαιολογητικά αποστέλλονται κατά περίπτωση στο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Γραφείο 009, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100, Χανιά.

Δημοσιότητα: Η παρούσα, καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : www.promitheus.gov.gr, ενώ η παρούσα θα τύχει δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ως ακολούθως:
• Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» , την Παρασκευή, 25/10/2019
• Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», την Τετάρτη, 23/10/2019.
Η διακήρυξη και η προκήρυξη θα καταχωρηθούν και στις ιστοσελίδες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.elke.tuc.gr)  Νέα–Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις, και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr) -> Νέα Ανακοινώσεις & Συζητήσεις -> Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/χους.

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων Κ.Ε. 81737

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης για την Υλοποίηση του έργου: "Εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης"_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Προμήθεια Υπολογιστικών και Εκτυπωτικών Συστημάτων» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Καλλίθρακα-Κόντο και με κωδικό έργου 81737, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2017ΣΕ14600000.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και αποτελείται από πέντε (5) Τμήματα.

Είναι δυνατή η υποβολή μερικής προσφοράς, ανά Τμήμα, για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος και για απεριόριστο αριθμό Τμημάτων, ενώ κατακύρωση μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός αναδόχους.

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών).

Η συνολική αξία της σύμβασης και για το σύνολο των τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τρακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (3.330,65 €), πλέον ΦΠΑ ποσού επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (799,35 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό τριάντα ευρώ (4.130,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-80817 συστεμικός αριθμός), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 11/11/2019 και ώρα 20:00.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας (3) τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της.

Τόπος Διενέργειας: Ηλεκτρονική Υποβολή προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr), αρ. Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 80817.

Έντυπα δικαιολογητικά αποστέλλονται κατά περίπτωση στο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Γραφείο 009, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100, Χανιά.

Δημοσιότητα: Η παρούσα, καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : www.promitheus.gov.gr, ενώ η παρούσα θα τύχει δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ως ακολούθως:
• Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» , την Παρασκευή, 25/10/2019
• Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», την Τετάρτη, 23/10/2019.
Η διακήρυξη και η προκήρυξη θα καταχωρηθούν και στις ιστοσελίδες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.elke.tuc.gr)  Νέα–Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις, και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr) -> Νέα Ανακοινώσεις & Συζητήσεις -> Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/χους.