Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Πέμπτη 19/9/2019 και ώρα 12:00 μμ


Προσκλήσεις Προτάσεων

Απόφαση έκπτωσης αναδόχου - Ματαίωση σύναψης σύμβασης Τμήματος 2 του 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81431

Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών» της Πράξης με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με κωδικό MIS 5029230, του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431 – Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού

Γενικές Ανακοινώσεις

Απόφαση έκπτωσης αναδόχου - Ματαίωση σύναψης σύμβασης Τμήματος 2 του 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81431

Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών» της Πράξης με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με κωδικό MIS 5029230, του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431 – Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Απόφαση έκπτωσης αναδόχου - Ματαίωση σύναψης σύμβασης Τμήματος 2 του 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81431

Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών» της Πράξης με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με κωδικό MIS 5029230, του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431 – Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού