Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Παρασκευή 02-08-2019 


Προσκλήσεις Προτάσεων

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. 10063/22-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, κ.ε. 81806

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10063/24-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (οικονομικού ελέγχου του έργου), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», με ακρωνύμιο RELIEF, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03032, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Άγγελο Μπλέτσα και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81806,

Γενικές Ανακοινώσεις

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. 10063/22-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, κ.ε. 81806

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10063/24-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (οικονομικού ελέγχου του έργου), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», με ακρωνύμιο RELIEF, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03032, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Άγγελο Μπλέτσα και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81806,

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. 10063/22-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, κ.ε. 81806

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10063/24-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (οικονομικού ελέγχου του έργου), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», με ακρωνύμιο RELIEF, με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03032, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Άγγελο Μπλέτσα και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81806,