Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Παρασκευή 02-08-2019 


Προσκλήσεις Προτάσεων

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81957

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια οθονών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Τμήματα 1 και 2), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957

Γενικές Ανακοινώσεις

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81957

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια οθονών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Τμήματα 1 και 2), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81957

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια οθονών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Τμήματα 1 και 2), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957