Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Παρασκευή 02-08-2019 


Προσκλήσεις Προτάσεων

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/2019 ηλεκτρ.διαγωνισμού, ΚΕ 81881

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ» και με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Σταύρο Μουσταϊζή

Γενικές Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/2019 ηλεκτρ.διαγωνισμού, ΚΕ 81881

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ» και με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Σταύρο Μουσταϊζή

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/2019 ηλεκτρ.διαγωνισμού, ΚΕ 81881

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ» και με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Σταύρο Μουσταϊζή