Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  


Προσκλήσεις Προτάσεων

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/2019 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81472

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer school») (χρήση συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων και δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός ξενοδοχειακής μονάδας), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81472

Γενικές Ανακοινώσεις

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/2019 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81472

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer school») (χρήση συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων και δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός ξενοδοχειακής μονάδας), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81472

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/2019 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81472

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer school») (χρήση συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων και δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός ξενοδοχειακής μονάδας), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81472