Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Παρασκευή 02-08-2019 


Προσκλήσεις Προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», ακρωνύμιο RELIEF και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03032, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Άγγελο Μπλέτσα και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81806, σας προσκαλούμε όπως υποβάλετε ηλεκτρονική προσφορά της κάτωθι υπηρεσίας: «Βεβαίωση οικονομικών δαπανών του έργου του ΈΛΚΕ με Κωδικό 81806 και υποβολή έκθεσης ελέγχου νομιμότητας, κανονικότητας διενέργειας, εξόφλησης και ορθής λογιστικής καταχώρησης των δαπανών του έργου από ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές», στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Γενικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», ακρωνύμιο RELIEF και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03032, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Άγγελο Μπλέτσα και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81806, σας προσκαλούμε όπως υποβάλετε ηλεκτρονική προσφορά της κάτωθι υπηρεσίας: «Βεβαίωση οικονομικών δαπανών του έργου του ΈΛΚΕ με Κωδικό 81806 και υποβολή έκθεσης ελέγχου νομιμότητας, κανονικότητας διενέργειας, εξόφλησης και ορθής λογιστικής καταχώρησης των δαπανών του έργου από ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές», στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», ακρωνύμιο RELIEF και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03032, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Άγγελο Μπλέτσα και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81806, σας προσκαλούμε όπως υποβάλετε ηλεκτρονική προσφορά της κάτωθι υπηρεσίας: «Βεβαίωση οικονομικών δαπανών του έργου του ΈΛΚΕ με Κωδικό 81806 και υποβολή έκθεσης ελέγχου νομιμότητας, κανονικότητας διενέργειας, εξόφλησης και ορθής λογιστικής καταχώρησης των δαπανών του έργου από ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές», στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»