Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Παρασκευή 02-08-2019 


Προσκλήσεις Προτάσεων

Συνοπτικός διαγωνισμός 9785/2019 για προμήθεια η/υ και αναλωσίμων Κ.Ε. 81957

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: ένας (1) φορητός υπολογιστής (laptop), προϋπολογισμού ποσού 1.300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: τρεις (3) οθόνες υπολογιστή (monitor), προϋπολογισμού ποσού 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 3: είδη περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμού ποσού 3.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, όπως αυτά εξειδικεύονται ανά είδος και ποσότητα στο Παράρτημα Β της διακήρυξης «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Το συνολικό ποσό της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στις 4.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στις 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο «G4M», με Κ.Ε. 81957 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς (ανά Τμήμα) για ένα ή περισσότερα τμήματα και για απεριόριστο αριθμό τμημάτων του διαγωνισμού και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

Υποβολή προσφορών: με αποστολή, μέχρι Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, μέχρι Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή, 31/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο
Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.
Δημοσιότητα: Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, τον διαδικτυακό
τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.elke.tuc.gr Νέα-Ανακοινώσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις) και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr  Νέα-Ανακοινώσεις & Συζητήσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις), η παρούσα δε περίληψη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Πρόγραμμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στις ως άνω ιστοσελίδες.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου κα Αικ. Μανιά, στο τηλέφωνο 28210 37222 ή στο e-mail: k.mania@ced.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Γενικές Ανακοινώσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός 9785/2019 για προμήθεια η/υ και αναλωσίμων Κ.Ε. 81957

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: ένας (1) φορητός υπολογιστής (laptop), προϋπολογισμού ποσού 1.300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: τρεις (3) οθόνες υπολογιστή (monitor), προϋπολογισμού ποσού 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 3: είδη περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμού ποσού 3.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, όπως αυτά εξειδικεύονται ανά είδος και ποσότητα στο Παράρτημα Β της διακήρυξης «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Το συνολικό ποσό της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στις 4.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στις 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο «G4M», με Κ.Ε. 81957 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς (ανά Τμήμα) για ένα ή περισσότερα τμήματα και για απεριόριστο αριθμό τμημάτων του διαγωνισμού και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

Υποβολή προσφορών: με αποστολή, μέχρι Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, μέχρι Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή, 31/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο
Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.
Δημοσιότητα: Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, τον διαδικτυακό
τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.elke.tuc.gr Νέα-Ανακοινώσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις) και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr  Νέα-Ανακοινώσεις & Συζητήσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις), η παρούσα δε περίληψη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Πρόγραμμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στις ως άνω ιστοσελίδες.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου κα Αικ. Μανιά, στο τηλέφωνο 28210 37222 ή στο e-mail: k.mania@ced.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμός 9785/2019 για προμήθεια η/υ και αναλωσίμων Κ.Ε. 81957

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: ένας (1) φορητός υπολογιστής (laptop), προϋπολογισμού ποσού 1.300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: τρεις (3) οθόνες υπολογιστή (monitor), προϋπολογισμού ποσού 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 3: είδη περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμού ποσού 3.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, όπως αυτά εξειδικεύονται ανά είδος και ποσότητα στο Παράρτημα Β της διακήρυξης «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Το συνολικό ποσό της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στις 4.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στις 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο «G4M», με Κ.Ε. 81957 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Επισημαίνεται ότι γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς (ανά Τμήμα) για ένα ή περισσότερα τμήματα και για απεριόριστο αριθμό τμημάτων του διαγωνισμού και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

Υποβολή προσφορών: με αποστολή, μέχρι Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο, μέχρι Παρασκευή 31/05/2019 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή, 31/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο
Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.
Δημοσιότητα: Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, τον διαδικτυακό
τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.elke.tuc.gr Νέα-Ανακοινώσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις) και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr  Νέα-Ανακοινώσεις & Συζητήσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις), η παρούσα δε περίληψη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Πρόγραμμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στις ως άνω ιστοσελίδες.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου κα Αικ. Μανιά, στο τηλέφωνο 28210 37222 ή στο e-mail: k.mania@ced.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)