Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Παρασκευή 02-08-2019 


Προσκλήσεις Προτάσεων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81803

Κατωτέρω παρατίθεται διευκρίνιση επί του Τμήματος 1 της διακήρυξης.

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια των ειδών των ακόλουθων τμημάτων: Τμήμα 1: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων
, προϋπολογισμού ποσού 6.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (4.838,71€ πλέον ΦΠΑ 1.161,29€), Τμήμα 2: χημικά αέρια, προϋπολογισμού ποσού 10.950,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (8.830,65€ πλέον ΦΠΑ 2.119,35 €), Τμήμα 3: αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού,  προϋπολογισμού ποσού 5.790,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (4.669,35€ πλέον ΦΠΑ 1.120,64€), Τμήμα 4: αναλώσιμα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ποσού 860,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (693,55€ πλέον ΦΠΑ 166,45€), σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεντεκάκη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81803.

Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς ανά τμήμα (για ένα έως και τέσσερα τμήματα/σύνολο διαγωνισμού) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών: με αποστολή, μέχρι Πέμπτη, 23/05/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι Παρασκευή, 24/05/2019 (ημέρα διενέργειας διαγωνισμού) και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή, 24/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη, στο τηλέφωνο 28210 37752 ή στο e-mail: yyentek@isc.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Αναρτάται διευκρίνιση επί των Τεχνικών Χαρακτηριστικών των ειδών (ειδικότερα σωλήνων) του Τμήματος 1 του διαγωνισμού:

Το μήκος των σωλήνων θα πρέπει να είναι 1 m ο καθένας. Οι σωλήνες στους οποίους αφορά η διευκρίνιση είναι οι κάτωθι:

xlix.​ Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 6mm και πάχους τοιχώματος 0,5mm (OD 6mm, W 0,5mm) 3 τεμάχια

l. Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 6mm και πάχους τοιχώματος 1mm (OD 6mm, W 1mm) 3 τεμάχια

li. Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 12mm και πάχους τοιχώματος 1.3mm (OD 12mm, W 1.3mm) 2 τεμάχια

(Η λατινική αρίθμηση παραπέμπει στην αντίστοιχη αρίθμηση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος 1 της διακήρυξης)

Γενικές Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81803

Κατωτέρω παρατίθεται διευκρίνιση επί του Τμήματος 1 της διακήρυξης.

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια των ειδών των ακόλουθων τμημάτων: Τμήμα 1: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων
, προϋπολογισμού ποσού 6.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (4.838,71€ πλέον ΦΠΑ 1.161,29€), Τμήμα 2: χημικά αέρια, προϋπολογισμού ποσού 10.950,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (8.830,65€ πλέον ΦΠΑ 2.119,35 €), Τμήμα 3: αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού,  προϋπολογισμού ποσού 5.790,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (4.669,35€ πλέον ΦΠΑ 1.120,64€), Τμήμα 4: αναλώσιμα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ποσού 860,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (693,55€ πλέον ΦΠΑ 166,45€), σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεντεκάκη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81803.

Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς ανά τμήμα (για ένα έως και τέσσερα τμήματα/σύνολο διαγωνισμού) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών: με αποστολή, μέχρι Πέμπτη, 23/05/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι Παρασκευή, 24/05/2019 (ημέρα διενέργειας διαγωνισμού) και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή, 24/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη, στο τηλέφωνο 28210 37752 ή στο e-mail: yyentek@isc.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Αναρτάται διευκρίνιση επί των Τεχνικών Χαρακτηριστικών των ειδών (ειδικότερα σωλήνων) του Τμήματος 1 του διαγωνισμού:

Το μήκος των σωλήνων θα πρέπει να είναι 1 m ο καθένας. Οι σωλήνες στους οποίους αφορά η διευκρίνιση είναι οι κάτωθι:

xlix.​ Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 6mm και πάχους τοιχώματος 0,5mm (OD 6mm, W 0,5mm) 3 τεμάχια

l. Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 6mm και πάχους τοιχώματος 1mm (OD 6mm, W 1mm) 3 τεμάχια

li. Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 12mm και πάχους τοιχώματος 1.3mm (OD 12mm, W 1.3mm) 2 τεμάχια

(Η λατινική αρίθμηση παραπέμπει στην αντίστοιχη αρίθμηση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος 1 της διακήρυξης)

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81803

Κατωτέρω παρατίθεται διευκρίνιση επί του Τμήματος 1 της διακήρυξης.

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια των ειδών των ακόλουθων τμημάτων: Τμήμα 1: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων
, προϋπολογισμού ποσού 6.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (4.838,71€ πλέον ΦΠΑ 1.161,29€), Τμήμα 2: χημικά αέρια, προϋπολογισμού ποσού 10.950,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (8.830,65€ πλέον ΦΠΑ 2.119,35 €), Τμήμα 3: αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού,  προϋπολογισμού ποσού 5.790,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (4.669,35€ πλέον ΦΠΑ 1.120,64€), Τμήμα 4: αναλώσιμα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ποσού 860,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (693,55€ πλέον ΦΠΑ 166,45€), σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεντεκάκη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81803.

Το ως άνω έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς ανά τμήμα (για ένα έως και τέσσερα τμήματα/σύνολο διαγωνισμού) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών: με αποστολή, μέχρι Πέμπτη, 23/05/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι Παρασκευή, 24/05/2019 (ημέρα διενέργειας διαγωνισμού) και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή, 24/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη, στο τηλέφωνο 28210 37752 ή στο e-mail: yyentek@isc.tuc.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Αναρτάται διευκρίνιση επί των Τεχνικών Χαρακτηριστικών των ειδών (ειδικότερα σωλήνων) του Τμήματος 1 του διαγωνισμού:

Το μήκος των σωλήνων θα πρέπει να είναι 1 m ο καθένας. Οι σωλήνες στους οποίους αφορά η διευκρίνιση είναι οι κάτωθι:

xlix.​ Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 6mm και πάχους τοιχώματος 0,5mm (OD 6mm, W 0,5mm) 3 τεμάχια

l. Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 6mm και πάχους τοιχώματος 1mm (OD 6mm, W 1mm) 3 τεμάχια

li. Σωλήνες (tubes) quartz εξωτερικής διαμέτρου 12mm και πάχους τοιχώματος 1.3mm (OD 12mm, W 1.3mm) 2 τεμάχια

(Η λατινική αρίθμηση παραπέμπει στην αντίστοιχη αρίθμηση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος 1 της διακήρυξης)