Αρχή


Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  την Τρίτη 08-6-2021 και ώρα 14.00μμ


Προσκλήσεις Προτάσεων

Πράξη κατακύρωσης/ανάθεσης Τμημάτων 1-3 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/2019 συν. διαγ. Κ.Ε. 81957 Συνδρομητής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2524/21-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών (Τμήματα 1 έως 5), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957

Γενικές Ανακοινώσεις

Πράξη κατακύρωσης/ανάθεσης Τμημάτων 1-3 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/2019 συν. διαγ. Κ.Ε. 81957 Συνδρομητής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2524/21-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών (Τμήματα 1 έως 5), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Πράξη κατακύρωσης/ανάθεσης Τμημάτων 1-3 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/2019 συν. διαγ. Κ.Ε. 81957 Συνδρομητής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2524/21-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών (Τμήματα 1 έως 5), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957