Αρχή


Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών  την Τρίτη 08-6-2021 και ώρα 14.00μμ


Προσκλήσεις Προτάσεων

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών κατακύρωσης του 22013/05-12-2018 ηλ. διαγωνισμού κάτω των ορίων

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 68062), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια αναλωσίμων, χημικών και μικροβιακών αναλύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδα και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές - ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ» του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Λαζαρίδη Μιχάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81717

Γενικές Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών κατακύρωσης του 22013/05-12-2018 ηλ. διαγωνισμού κάτω των ορίων

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 68062), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια αναλωσίμων, χημικών και μικροβιακών αναλύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδα και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές - ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ» του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Λαζαρίδη Μιχάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81717

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών κατακύρωσης του 22013/05-12-2018 ηλ. διαγωνισμού κάτω των ορίων

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 68062), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια αναλωσίμων, χημικών και μικροβιακών αναλύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδα και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές - ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ» του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Λαζαρίδη Μιχάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81717