Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Πέμπτη 16-05-2019 στις 11:00 μμ


Προσκλήσεις Προτάσεων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά Επιστημονική Περιοχή Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών...

περισσότερα

Ανακοινώνεται η πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συγχρηματοδότησης Έρευνας & Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, για...

περισσότερα

Γενικές Ανακοινώσεις

Αγαπητές/οι κυρίες/οι,

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διοργανώνουν Σεμινάριο...

περισσότερα

Greek Task Force Ελληνική Πλατφόρμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Προγραμμάτων Life

περισσότερα

EUcalls Platform  Πλατφόρμα αναζήτησης  ευρωπαϊκών προτάσεων και συνεργατών

περισσότερα

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αερίων και αναλωσίμων αέριας...

περισσότερα

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης - Ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος...

περισσότερα

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της...

περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό...

περισσότερα

Κατωτέρω παρατίθεται διευκρίνιση επί του Τμήματος 1 της διακήρυξης.

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την...

περισσότερα