Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ

Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Επιτροπή Ερευνών στην 559η/18-3-2020 Συνεδρίαση της επανεξέτασε το θέμα της χρονοχρέωσης των απασχολούμενων σε προγράμματα του ΕΛΚΕ Π.Κ (σχετική απόφαση)

Χρονοχρέωση απασχολούμενων σε έργα

Ο Πίνακας Χρονοχρέωσης ανά κατηγορία προσωπικού της παραπάνω απόφασης αναμορφώνεται όπως παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ/ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ/ ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ ΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ ΜΗΝΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ ΕΤΟΣ

ΙΠΑ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣ/ΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣ/ΣΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣ/ΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΧ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΩΡΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ 2014-2020

HORIZON 2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

HORIZON 2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

HORIZON 2020

 

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

215

43

3,6

18

64,5

774

0,45

4,4

4,4

22

22

774

946

1720

387

ΜΕΛΗ ΕΕΔΙΠ

215

43

4,4

22

78,83

946

0,55

3,6

3,6

18

18

774

774

1720

284

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ

215

43

5,2

26

93,17

1118

0,65

2,8

2,8

14

14

602

602

1720

335

ΜΟΝΙΜΟΙ/ ΙΔΑΧ

215

43

8

40

143,33

1720

1,00

0

0

0

0

0

0

1720

0

ΤΡΙΤΟΙ

215

43

8

40

143,33

1720

1,00

0

0

0

0

0

0

1720

0

 

Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών

ΑΑ

Περιγραφή

Κατηγορία Απασχολούμενων

 

Μέλη ΔΕΠ

ΕΕΔΙΠ

ΕΤΕΠ

Διοικητική, ΙΔΑΧ,Λοιποί Δημ. Υπάλληλοι

 
 
 
 

 

Ημερολογιακές εβδομάδες

52

52

52

52

 

[1]

 

[2]

Ώρες ανά εβδομάδα

18

22

26

40

 
 

[2α]=[2]/5ημ

Ώρες ανά ημέρα

3,6

4,4

5,2

8

 
 

[3]=[1]x[2]

Σύνολο εργάσιμων ωρών έτους

936

1.144,00

1.352,00

2.080,00

 
 

 

Αφαιρούνται:

 

 

 

 

 
 

[4]

Άδειες και Αργίες (Εβδομάδες)

9

9

9

9

 
 

[5]=[4]*[2]

Σύνολο ωρών Αδειών και Αργιών

162

198

234

360

 
 

[6]=

Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ωρών

774

946

1.118

1.720

 

[3]-[5]

 

[7]=[1]-[4]

Σύνολο ετήσιων παραγωγικών εβδομάδων

43

43

43

43

 
 

[8]=[7] * 5ημ.

Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ημερών

215

215

215

215

 
 

[9]=[6] /12μην.

Σύνολο μηνιαίων παραγωγικών ωρών

64,5

78,83

93,17

143,33

 
 
 

[10]=[2] / 5ημ.

Σύνολο ημερήσιων παραγωγικών ωρών

3,6

4,4

5,2

8