Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ

Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

Με βάση τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1822β/24-8-2015 (Αριθμ. Απόφασης 81986/ΕΥΘΥ712) και στους κανονισμούς του Horizon 2020 οι 1720 ώρες ανά έτος αποτελούν πλέον κοινή βάση υπολογισμού της ωριαίας αποζημίωσης και ετήσιο όριο για το συνολικό διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης του προσωπικού.

Επομένως ο Πίνακας Χρονοχρέωσης ανά κατηγορία προσωπικού (Πίνακας 8) της παρακάτω αποφάσης αναμορφώνεται όπως παρακάτω:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Μέλη ΔΕΠ 215 43 4 20 860 4 30 860
Μέλη ΕΕΔΙΠ 215 43 4,4 22 946 3,6 28 774
Μέλη ΕΤΕΠ 215 43 6 30 1290 2 20 430
ΙΔΑΧ/Δημόσιοι 215 43 8 40 1720 - - -
Τρίτοι (όπου απαιτείται) 215 43 8 40 1720 N/A N/A N/A

 

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών στην  334η/20-3-2014 συνεδρίαση της επανεξετάσε το θέμα της χρονοχρέωσης των απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ.

Το συνημμένο κείμενο συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην 376η /26-3-2014 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Αναμένεται επικαιροποίηση του σύμφωνα με τη νέα ΥΠΑΣΥΔ, όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.