Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από...

περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού,...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8065/18-06-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10215/16-07-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11429/31-07-2018 συνοπτικού...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8761/28-06-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8065/18-06-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13135/2018 για την προμήθεια αναλωσίμων και χημικών ως ακολούθως: Τμήμα 1: Χημικές ενώσεις και αναλώσιμα...

περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα Α: Εξοπλισμός κατασκευής επίγειου ρομπότ, Τμήμα Β: Εξοπλισμός κατασκευής ιπτάμενου ρομπότ, Τμήμα...

περισσότερα

Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6324/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, στο πλαίσιο υλοποίησης...

περισσότερα