Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Δημοσίευση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (όργανα) σε Τμήματα, συνολικού προϋπολογισμού ποσού έξι χιλιάδων...

περισσότερα

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση των παραδοτέων:

-4.5.5. με τίτλο «Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης...

περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση των παραδοτέων:

-4.5.5. με τίτλο «Σχεδίαση, Υλοποίηση, Έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15902/01-10-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17566/19-10-2018 συνοπτικού...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15826/01-10-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών (αρχικού και συμπληρωματικού) αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13135/31-08-2018 συνοπτικού...

περισσότερα

Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και του 2ου συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης...

περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό...

περισσότερα