Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης δημοσιεύει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την...

Περισσότερα

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22882/22-10-2019 συνοπτικού διαγωνισμού...

Περισσότερα

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22830/22-10-2019 συνοπτικού διαγωνισμού...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Είδη για...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την...

Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17225/19-07-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/χων  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως...

Περισσότερα

Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός...

Περισσότερα

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10063/24-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (οικονομικού ελέγχου του...

Περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων