Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17225/19-07-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/χων  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως...

Περισσότερα

Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός...

Περισσότερα

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10063/24-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (οικονομικού ελέγχου του...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες...

Περισσότερα

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αερίων και αναλωσίμων αέριας...

Περισσότερα

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης - Ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος...

Περισσότερα

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της...

Περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων