Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10215/16-07-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11429/31-07-2018 συνοπτικού...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8761/28-06-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8065/18-06-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13135/2018 για την προμήθεια αναλωσίμων και χημικών ως ακολούθως: Τμήμα 1: Χημικές ενώσεις και αναλώσιμα...

περισσότερα

Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6324/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, με κριτήριο...

περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα Α: Εξοπλισμός κατασκευής επίγειου ρομπότ, Τμήμα Β: Εξοπλισμός κατασκευής ιπτάμενου ρομπότ, Τμήμα...

περισσότερα

Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6324/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, στο πλαίσιο υλοποίησης...

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 19 θέσεων για διδασκαλία μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από νέους επιστήμονες, κατόχους...

περισσότερα

Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...

περισσότερα