Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2524/21-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες...

περισσότερα

Ορισμός προσωρινά αναδόχου εταιρείας για το Τμήμα 27 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 23313/18-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών και οικονομικών προσφορών) που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες που ορίστηκαν ως προσωρινές ανάδοχοι (αρ. πρωτ....

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών Προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23313/18-12-2018 ανοικτού...

περισσότερα

Έγκριση αρχικού και συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1557/17-01-2019 συνοπτικού...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/15-02-2019 συνοπτικού...

περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων