Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/χων  για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως...

περισσότερα

Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός...

περισσότερα

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10063/24-04-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (οικονομικού ελέγχου του...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες...

περισσότερα

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αερίων και αναλωσίμων αέριας...

περισσότερα

Απόφαση ανάθεσης/κατακύρωσης - Ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος...

περισσότερα

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της...

περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό...

περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων