Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την απασχόληση νέων...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την απασχόληση...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20408/16-09-2019(ΑΔΑ:...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 17827/30-07-2019 (ΑΔΑ:6ΘΚ3469Β6Ν-ΧΤ3)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 18475/02-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΙ6Ξ469Β6Ν-9ΙΜ)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 18361/01-08-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΖ469Β6Ν-Χ0Θ)...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 19269/30-08-2019...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 19207/29-08-2019 (ΑΔΑ:...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 16369/12-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΥ3Υ469Β6Ν-ΦΒΚ)...

Περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων