Θέσεις Εργασίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21415/01-10-2019...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21409/01-10-2019 (ΑΔΑ:...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21401/01-10-2019...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 19207/29-08-2019 (ΑΔΑ:9ΛΝΨ469Β6Ν-Τ0Τ)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 19033/26-08-2019 (ΑΔΑ:68ΖΝ469Β6Ν-Υ7Δ)...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20500/17-09-2019...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 18454/02-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 18453/02-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης...

Περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων