Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον επιλεγέντα υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 18613/08-08-2019, σε συνέχεια...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 21655/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21830/04-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4469Β6Ν-Μ1Ψ)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21426/01-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΧ469Β6Ν-ΑΑΔ)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21441/01-10-2019 (ΑΔΑ: 6Π9Χ469Β6Ν-ΠΒ9)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21409/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΛ8469Β6Ν-0Υ3)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 22406/15-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ299469Β6Ν-ΥΩΤ)...

Περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 23797/11-11-2019 (ΑΔΑ...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 19269/30-08-2019 (ΑΔΑ:6Ι72469Β6Ν-ΡΡΤ)...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιλεγέντες υποψηφίους της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18454/02-08-2019...

Περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων