Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21849/04-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΜΓ3469Β6Ν-6ΧΥ)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 21332/29-11-2018 (ΑΔΑ ΨΕΣΖ469Β6Ν-Τ0Π)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 22775/12-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΛΘΑ469Β6Ν-Σ3Ν)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 22771/12-12-2018 (ΑΔΑ:65ΦΑ469Β6Ν-7ΤΔ)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 23704/2018 (ΑΔΑ: 638Σ469Β6Ν-ΣΓΛ)...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21781/04-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΘ30469Β6Ν-ΖΥΛ)...

περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 19053/05-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΒΧ469Β6Ν-Β12 ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21107/27-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΖΨ469Β6Ν-ΑΔ3)...

περισσότερα