Θέσεις Εργασίας

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 4111/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο5469Β6Ν-5Σ6)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 9692/19-04-2019 (ΑΔΑ:6Μ3Ι469Β6Ν-3ΚΩ)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 8644/08-04-2019 (ΑΔΑ:6ΜΡ4469Β6Ν-ΣΧΒ)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 8998/11-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΤΦ469Β6Ν-94Ν )...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 8396/04-04-2019 (ΑΔΑ: 61Ρ2469Β6Ν-ΑΓΕ)...

περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10624/06-05-2019...

περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10598/06-05-2019...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 7749/01-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΨ3Τ469Β6Ν-ΜΦΖ)...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 8520/05-04-2019 (ΑΔΑ: 62ΩΨ469Β6Ν-ΛΞ9)...

περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10112/24-04-2019 για...

περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων