Έντυπα ΕΛΚΕ - από 01/09/2019

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα νέα επικαιροποιημένα έντυπα του ΕΛΚΕ που ισχύουν από 1-9-2019.
 

Παρακαλείστε, σε κάθε συναλλαγή σας, να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση των εντύπων που βρίσκεται εδώ, ώστε να διευκολύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών και να αποφεύγονται προβλήματα στην συνεργασία.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
 
ΕΡΓΑ
ΚωδικόςΤίτλος ΕντύπουΈναρξη ΙσχύοςΈκδοση
Δ0Υποβολή Πρότασης (Έντυπο Δ0)01/09/20197
Δ1.αΙδία Συμμετοχή (Έντυπο Δ1.α)01/09/20195
Δ1Αποδοχή Διαχείρισης Έργου (Έντυπο Δ1)01/09/20195
Δ2Προϋπολογισμός Έργου (Έντυπο Δ2)29/11/201713
Δ12Υποβολή Παραδοτέων - Απολογισμός έργου (Έντυπο Δ12)01/09/20191
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Δ4Έντυπο τροποποίησης/ διακοπής/ ακύρωσης σύμβασης (Έντυπο Δ4)01/09/20191
Δ5Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών και Δημόσιων Υπαλλήλων (Μόνιμοι) (Έντυπο Δ5) 01/09/20197
Δ6Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου (Έντυπο Δ6) 01/09/20197
Δ7Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με σχεση Εργασίας (ΙΔΟΧ και πρόσθετη απασχόληση χωρίς ΤΠΥ) (Έντυπο Δ7)01/09/20196
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Δ8Αίτηση για Διενέργεια Διαγωνισμού (Έντυπο Δ8)  01/09/20193
Δ9Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας (Έντυπο Δ9)  και (Οδηγίες συμπλήρωσης Δ9)01/09/20192
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ10Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (Monthly Timesheet) (Έντυπο Δ10)01/09/20193
Δ11Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (Global Timesheet) (Έντυπο Δ11)01/09/20192

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΚωδικόςΤίτλος ΕντύπουΈναρξη ΙσχύοςΈκδοση
Ο.01Εντολή Προκαταβολής (Έντυπο Ο1)01/09/20193
Ο.02Απόδοση Προκαταβολής (Έντυπο Ο2)01/09/20193
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο.03Εντολή Πληρωμής για Συνεργαζόμενο Φορέα (Έντυπο Ο3)01/09/20192
ΑΜΟΙΒΕΣ
Ο.04Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών (Έντυπο Ο4)01/09/20192
ΔΑΠΑΝΕΣ
Ο.05Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αγαθών και Υπηρεσιών (Έντυπο Ο5)01/09/20192
Ο.13Πίνακας Στοιχείων για Αποκτήσεις από το Εξωτερικό (Έντυπο Ο13)01/09/20192
Ο.15Πρακτικό Παραλαβής (Έντυπο Ο15)01/09/20192
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ο.06Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Μετακινήσεων (Έντυπο Ο6)01/09/20192
Ο.06αΑίτημα έγκρισης μετακίνησης (έργα που υπάγονται στον ν.4336/2015)01/09/20191
Ο.14Ημερολόγιο κίνησης (Έντυπο Ο14)01/09/20195

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚωδικόςΤίτλος ΕντύπουΈναρξη ΙσχύοςΈκδοση
Αιτ. 1Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Έντυπο Αιτ.1)01/09/20192
Αιτ. 1αΑίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από συνεργάτες (Έντυπο Αιτ.1α)01/09/20192
Αιτ. 1βΑίτηση πρόσβασης για ηλεκτρονική δήλωση ωρών απασχόλησης (Timesheet - Web resCom)01/09/20191
Αιτ. 2Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων (Έντυπο Αιτ.2)01/09/20192
Αιτ. 3Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου (Δάνειο) (Έντυπο Αιτ.3)01/09/20192
Αιτ. 5Αίτημα ανοίγματος ΤΛ στην ΤτΕ01/09/20191
Αιτ. 6Αίτημα έκδοσης ΧΕΠ 01/09/20191
Αιτ. 7Αίτηση για έκδοση Δελτίου Αποστολής (Έντυπο Αιτ.7)01/09/20192
Αιτ. 9Αίτηση για έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΕΛΚΕ (έντυπο Αιτ.9)01/09/20192
Αιτ. 10Έντυπο Γενικής Αίτησης (Αιτ.10)01/09/20191
Αιτ. 11Αίτηση για Δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (έντυπο Αιτ.11) 01/09/20191
Αιτ. 11αΑίτηση συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης 01/09/20191

 

Λοιπά Έντυπα

 

Οδηγίες χρήσης και εφαρμογές

 

Εντολές εξουσιοδότησης για πίστωση σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων προσώπου (XLS) (Ελληνική έκδοση)
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων προσώπου (XLS) (English) 
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων οργανισμού (XLS) (Ελληνική έκδοση)
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων οργανισμού (XLS) (English)

 

Για τυχόν παρατηρήσεις ή υποβολή προβλημάτων σχετικά με την χρήση των εντύπων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΛΚΕ: elke-planning<στο>lists.tuc.gr 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα