Έντυπα ΕΛΚΕ - από 01/09/2019

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα νέα επικαιροποιημένα έντυπα του ΕΛΚΕ που ισχύουν από 1-9-2019.
 

Παρακαλείστε, σε κάθε συναλλαγή σας, να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση των εντύπων που βρίσκεται εδώ, ώστε να διευκολύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών και να αποφεύγονται προβλήματα στην συνεργασία.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
 
ΕΡΓΑ
Κωδικός Τίτλος Εντύπου Έναρξη Ισχύος Έκδοση
Δ0 Υποβολή Πρότασης (Έντυπο Δ0) 01/09/2019 7
Δ1.α Ιδία Συμμετοχή (Έντυπο Δ1.α) 01/09/2019 5
Δ1 Αποδοχή Διαχείρισης Έργου (Έντυπο Δ1) 01/09/2019 5
Δ2 Προϋπολογισμός Έργου (Έντυπο Δ2) 29/11/2017 13
Δ12 Υποβολή Παραδοτέων - Απολογισμός έργου (Έντυπο Δ12) 01/09/2019 1
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Δ4 Έντυπο τροποποίησης/ διακοπής/ ακύρωσης σύμβασης (Έντυπο Δ4) 01/09/2019 1
Δ5 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών και Δημόσιων Υπαλλήλων (Μόνιμοι) (Έντυπο Δ5)  01/09/2019 7
Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με Ανάθεση Έργου (Έντυπο Δ6)  01/09/2019 7
Δ7 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με σχεση Εργασίας (ΙΔΟΧ και πρόσθετη απασχόληση χωρίς ΤΠΥ) (Έντυπο Δ7) 01/09/2019 6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Δ8 Αίτηση για Διενέργεια Διαγωνισμού (Έντυπο Δ8)   01/09/2019 3
Δ9 Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας (Έντυπο Δ9)  και (Οδηγίες συμπλήρωσης Δ9) 01/09/2019 2
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (Monthly Timesheet) (Έντυπο Δ10) 01/09/2019 3
Δ11 Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (Global Timesheet) (Έντυπο Δ11) 01/09/2019 2

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Κωδικός Τίτλος Εντύπου Έναρξη Ισχύος Έκδοση
Ο.01 Εντολή Προκαταβολής (Έντυπο Ο1) 01/09/2019 3
Ο.02 Απόδοση Προκαταβολής (Έντυπο Ο2) 01/09/2019 3
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο.03 Εντολή Πληρωμής για Συνεργαζόμενο Φορέα (Έντυπο Ο3) 01/09/2019 2
ΑΜΟΙΒΕΣ
Ο.04 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών (Έντυπο Ο4) 01/09/2019 2
ΔΑΠΑΝΕΣ
Ο.05 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αγαθών και Υπηρεσιών (Έντυπο Ο5) 01/09/2019 2
Ο.13 Πίνακας Στοιχείων για Αποκτήσεις από το Εξωτερικό (Έντυπο Ο13) 01/09/2019 2
Ο.15 Πρακτικό Παραλαβής (Έντυπο Ο15) 01/09/2019 2
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ο.06 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Μετακινήσεων (Έντυπο Ο6) 01/09/2019 2
Ο.06α Αίτημα έγκρισης μετακίνησης (έργα που υπάγονται στον ν.4336/2015) 01/09/2019 1
Ο.14 Ημερολόγιο κίνησης (Έντυπο Ο14) 01/09/2019 5

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κωδικός Τίτλος Εντύπου Έναρξη Ισχύος Έκδοση
Αιτ. 1 Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Έντυπο Αιτ.1) 01/09/2019 2
Αιτ. 1α Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από συνεργάτες (Έντυπο Αιτ.1α) 01/09/2019 2
Αιτ. 1β Δήλωση ωρών απασχόλησης resCom 01/09/2019 1
Αιτ. 2 Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων (Έντυπο Αιτ.2) 01/09/2019 2
Αιτ. 3 Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου (Δάνειο) (Έντυπο Αιτ.3) 01/09/2019 2
Αιτ. 5 Αίτημα ανοίγματος ΤΛ στην ΤτΕ 01/09/2019 1
Αιτ. 6 Αίτημα έκδοσης ΧΕΠ 01/09/2019 1
Αιτ. 7 Αίτηση για έκδοση Δελτίου Αποστολής (Έντυπο Αιτ.7) 01/09/2019 2
Αιτ. 9 Αίτηση για έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΕΛΚΕ (έντυπο Αιτ.9) 01/09/2019 2
Αιτ. 10 Έντυπο Γενικής Αίτησης (Αιτ.10) 01/09/2019 1
Αιτ. 11 Αίτηση για Δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (έντυπο Αιτ.11)  01/09/2019 1
Αιτ. 11α Αίτηση συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης 01/09/2019 1

 

Λοιπά Έντυπα

 

Οδηγίες χρήσης και εφαρμογές

 

Εντολές εξουσιοδότησης για πίστωση σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων προσώπου (XLS) (Ελληνική έκδοση)
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων προσώπου (XLS) (English) 
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων οργανισμού (XLS) (Ελληνική έκδοση)
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων οργανισμού (XLS) (English)

 

Για τυχόν παρατηρήσεις ή υποβολή προβλημάτων σχετικά με την χρήση των εντύπων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΛΚΕ: elke-planning<στο>lists.tuc.gr 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα