Προσκλήσεις Προτάσεων

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών...

Περισσότερα

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί   τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το...

Περισσότερα

 

 Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης για τη...

Περισσότερα

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στοχεύει να δώσει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τους Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3 στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του...

Περισσότερα

Ενημερώνουμε τους ελληνικούς φορείς, που συμμετείχαν στην Β΄ φάση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019 του PRIMA...

Περισσότερα

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ‘‘Ειδικές...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων  στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Σχετικός σύνδεσμος

...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση ‘‘Ειδικές Δράσεις...

Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα...

Περισσότερα