Προσκλήσεις Προτάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε  κοινή πρόσκληση Aquatic Pollutants (Joint Call 2020), για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων όπως προέκυψε από...

Περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της...

Περισσότερα

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι...

Περισσότερα

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών...

Περισσότερα

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί   τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το...

Περισσότερα

 

 Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης για τη...

Περισσότερα

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στοχεύει να δώσει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τους Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3 στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του...

Περισσότερα

Ενημερώνουμε τους ελληνικούς φορείς, που συμμετείχαν στην Β΄ φάση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019 του PRIMA...

Περισσότερα

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ‘‘Ειδικές...

Περισσότερα