Στοιχεία τιμολόγησης ΕΛΚΕ

Προμήθειες αγαθών από εσωτερικό

Τα στοιχεία τιμολόγησης του ΕΛΚΕ  (Τιμολόγιο / Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών / Δελτίο Αποστολής) για προμήθειες εσωτερικούείναι:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης

Kτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη

Τ.Κ. 73 100 - Χανιά Κρήτης

(Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπεύθυνου) και κωδικός έργου 

ΑΦΜ: 090087411

Δ.Ο.Υ:  ΧΑΝΙΩΝ

Απαιτείται γνωστοποίηση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή στην Τράπεζα Alpha Bank, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι ήδη εξοφλημένο απαιτείται Εξοφλητική Απόδειξη στο όνομα του δικαιούχου στον οποίο θα γίνει η εξόφληση ή αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας ώστε να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της εξόφλησης των παραστατικών, ή σαφή ένδειξη εξόφλησης (σφραγίδα και υπογραφή προμηθευτή στο παραστατικό).

Προμήθειες αγαθών από εξωτερικό

Όταν οι προμήθειες γίνονται από το εξωτερικό, τo τιμολόγιο (INVOICE του Οίκου του εξωτερικού) θα πρέπει να έχει εκδοθεί στην επωνυμία:

 

Technical University of Crete-Special Account of Research Funds

Address:Building E4 Technical University Campus, Kounoupidiana, Chania, Crete, Greece, 73100

Legal form: Public Law Entity

Activity: Financial and Secretarial Administration of Research Funds

VAT NUMBER EL 090087411

 

Στο παραστατικό απαιτείται η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του Επιστ.Υπεύθυνου του έργου καθώς και τα κάτωθι στοιχεία του προμηθευτή

Επωνυμία /διεύθυνση/ VAT /,

Αναλυτικά Στοιχεία Τράπεζας στην οποία θα γίνει η κατάθεση του ποσού που αφορά στην αγορά με τραπεζικό έμβασμα : Όνομα, διεύθυνση, ΙΒΑΝ, Swift code

ή

 

όταν προσκομίζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου Προτιμολόγιο (proforma invoice) ή Φόρμα Παραγγελίας (order form) του Οίκου του εξωτερικού απαιτείται συγχρόνως αίτηση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) από τον Υπεύθυνο του έργου. Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει το INVOICE στον ΕΛΚΕ μέχρι την 10η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του καθώς και την εντολή απόδοσης της προκαταβολής. Στο Προτιμολόγιο ή στη Φόρμα Παραγγελίας (Order Form) θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ισχύουν για το Τιμολόγιο και περιγράφηκαν παραπάνω.

 

Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι ήδη εξοφλημένο απαιτείται Εξοφλητική Απόδειξη στο όνομα του δικαιούχου στον οποίο θα γίνει η εξόφληση ή αντίγραφο της κίνησης της πιστωτικής κάρτας ώστε να αποδεικνύεται η εξόφληση του παραστατικού.

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα