Ετήσιος προγραμματισμός ΕΛΚΕ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός (και οι τυχόν αναθεωρήσεις) των έργων που προτίθεται να υλοποιήσει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το επόμενο έτος, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, η έγκαιρη προώθηση των ενεργειών ωρίμανσής τους και η αποτελεσματική υλοποίησή τους. 

Πεδίο Εφαρμογής

Εφαρμόζεται για τα έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης και αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και στις ενέργειες που εκτελούνται με ίδια μέσα.

 

Για την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:

 • Οι υποχρεώσεις των έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη
 • Τα επιχειρησιακά προγράμματα και λοιπά χρηματοδοτικά πλαίσια
 • Οι επικείμενες ή σε εξέλιξη προσκλήσεις της Διαχειριστικής Αρχής 
 • Οι διαθέσιμοι πόροι
 • Ο απολογισμός προηγούμενου ετήσιου προγράμματος
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2021
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2020
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2019
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2019
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2016
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2015
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2014
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2013
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2012
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2011
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2010
  • Ετήσιος προγραμματισμός έτους 2009