Νέα - Ανακοινώσεις

Προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα Α: Εξοπλισμός κατασκευής επίγειου ρομπότ, Τμήμα Β: Εξοπλισμός κατασκευής ιπτάμενου ρομπότ, Τμήμα...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας...

περισσότερα

Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6324/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, στο πλαίσιο υλοποίησης...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο...

περισσότερα

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) (Κεφάλαιο Ε του ν. 4521/2018) στα...

περισσότερα

Απόσπασμα Επιτροπής Ερευνών για το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ.7299/04-06-2018...

περισσότερα


Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας σχετικά με την πραγματοποίηση πάσης φύσεως δαπανών για την οικονομική διαχείριση των έργων, από 01/07/2018,...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο...

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 19 θέσεων για διδασκαλία μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από νέους επιστήμονες, κατόχους...

περισσότερα