Νέα - Ανακοινώσεις

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του 2954/2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6301/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6015/09-05-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικών (Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών, Οικονομικών Προσφορών)/ορισμός προσωρινά αναδόχων του με αρ. πρωτ. 6324/16-05-2018...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6057/10-05-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1)...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 6080/2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός ατόμου...

περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ειδικότητας Διπλωματούχου Τοπογράφου...

περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας πτυχιούχου...

περισσότερα