Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και...

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 1935/20-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 1936/20-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 1905/16-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

περισσότερα

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 601/2018 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για σύναψη έως δύο συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου Ο.Χ. ειδικότητας α) ΠΕ Διοικητικού...

περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης...

περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου πτυχιούχου Πληροφορικής ΑΕΙ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...

περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση έργου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο...

περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Εργοδηγού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας...

περισσότερα