Μέλη της Επιτροπής Ερευνών

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης (απόφαση 433/9-11-2016 συνεδρίασης Συγκλήτου ) είναι:

 

Τακτικά Μέλη:

 

1. Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Πρύτανη - Πρόεδρος

 

2. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης (ΗΜΜΥ) - Αντιπρόεδρος

3. Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος (ΜΗΠΕΡ)

4. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας (ΜΗΧΟΠ)

5. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολός  (ΜΠΔ)

6. Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Παγώνα Μαραβελάκη (ΑΡ.ΜΗΧ.)

 

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος (ΜΗΠΕΡ)

2. Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος (ΜΠΔ)

3. Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης (ΜΗΧΟΠ)  

4. Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Παπαμανώλης (ΑΡ.ΜΗΧ.)

5. Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς (ΗΜΜΥ)  

 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ερευνών για την τήρηση πρακτικών:

Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα