Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του 2954/2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης...

περισσότερα

Έγκριση πρακτικών (Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών, Οικονομικών Προσφορών)/ορισμός προσωρινά αναδόχων του με αρ. πρωτ. 6324/16-05-2018...

περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ’ αριθμ. 3885/27-03-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο την πλέον...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης του υπ’ αριθμ. 3956/28.03.2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...

περισσότερα

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης του υπ’ αριθμ. 3957/28.03.2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωση την πλέον...

περισσότερα

Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 2194/26.02.2018) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...

περισσότερα

Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 2168/26.02.2018) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...

περισσότερα

Διακήρυξη (6324/2018) συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για Κ.Ε. 81826 (ΣΑΕ 146) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με...

περισσότερα

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (υδραυλικών και βιομηχανικών) στο πλαίσιο του έργου...

περισσότερα