Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια εξοπλισμού σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα Α: Εξοπλισμός κατασκευής επίγειου ρομπότ, Τμήμα Β: Εξοπλισμός κατασκευής ιπτάμενου ρομπότ, Τμήμα...

περισσότερα

Απόφαση κατακύρωσης στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6324/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, στο πλαίσιο υλοποίησης...

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 19 θέσεων για διδασκαλία μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από νέους επιστήμονες, κατόχους...

περισσότερα

Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...

περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

περισσότερα

Δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

περισσότερα

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην...

περισσότερα

Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Ο...

περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ...

περισσότερα

ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

περισσότερα