Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης...

περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και ειδικότερα δέκα (10) αισθητήρων με σύνδεση σε εξειδικευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για τις...

περισσότερα

Διακήρυξη 2168/26-02-2018 για την προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα είκοσι αισθητήρων με σύνδεση σε εξειδικευμένη σε εξειδικευμένη διαδικτυακή...

περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό...

περισσότερα

Έγκριση 2ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 13580/28-11-2017) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

περισσότερα

Έγκριση 2ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 13581/28-11-2017) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

περισσότερα

Έγκριση 1ου πρακτικού (Α, Β και Γ) συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 193/10.01.2018) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...

περισσότερα

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην...

περισσότερα

Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Ο...

περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ...

περισσότερα